Historisk arkiv

Forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd i dag er Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Dette gir forenklinger og reduserte kostnader for de regnskapspliktige. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018.

– Tusenvis av mindre bedrifter landet over vil få redusert kostnadene til regnskapsførsel med disse forenklingene. Dette er tid og penger spart som kan brukes til nyskaping og innovasjon i bedriftene og til å skape flere jobber, sier finansminister Siv Jensen (FrP)

Lovendringene innebærer at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om forutsetningen om fortsatt drift må opplyses i note. Videre inneholder lovendringene regler om at små enkeltpersonforetak og enkelte små ansvarlige selskap kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette kan anses som god regnskapsskikk.

Krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap videreføres ikke i selskapslovgivningen. Lovendringene innfører også et unntak i lovgivningen som åpner for at allmennselskap kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen, samtykker til dette.

Forenklingene kan samlet gi brutto innsparinger for norsk næringsliv på opp mot 1 milliard kroner, ifølge utregninger utført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Stortingets vedtak 11. desember 2017 til lov om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) ble gjort etter forslag i en proposisjon til Stortinget om samme emne, se Prop. 160 L (2016-2017) og Innst. 46 L (2017-2018).

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018, med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

Les mer: