Historisk arkiv

Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Formålet med PRIIPs-forordningen er å styrke forbrukervernet gjennom økt informasjon og åpenhet om sammensatte spareprodukter. – Forslaget vil styrke forbrukernes rettigheter, og kunne øke tilliten til bank-, forsikrings og verdipapirsektoren, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet utkast til høringsnotat som skal sikre gjennomføring i norsk rett av forventede EØS-regler. Formålet med PRIIPs-forordningen er å styrke forbrukervernet gjennom økt informasjon og åpenhet om sammensatte spareprodukter. Det følger av forordningen at produsenter av sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter skal utarbeide et standardisert faktadokument med nøkkelinformasjon om hvert slikt produkt de produserer.

Forordningen stiller detaljerte krav til innholdet i nøkkelinformasjonen. Dokumentet skal være på høyst tre A4-sider, og skal utformes på en måte som er lett å lese.

Kravene til utarbeidelse av nøkkelinformasjon gjelder på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Finanstilsynet har på denne bakgrunn i høringsnotatet ansett det mest hensiktsmessig å samle kravene i én lov som gjelder for produsenter, rådgivere og selgere av de aktuelle investeringsprodukter, uavhengig av bransje.

PRIIPs-forordningen får anvendelse i EU fra 1. januar 2018, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Høringsfristen er 20. august 2017.

Les mer i høringsbrevet og høringsnotatet