Høring - gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til gjennomføringsbestemmelser av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2017

Vår ref.: 16/2890 FMA

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til gjennomføringsbestemmelser i norsk lov og forskrift, som skal sikre gjennomføring i norsk rett av forventede EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter; PRIIPs-forordningen.

Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått at PRIIPs-forordningen gjennomføres i en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter; PRIIPs-loven. Kravene til utarbeidelse av nøkkelinformasjon gjelder på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Forordningen krever at det skal utarbeides standardisert produktinformasjon ved bruk av et faktaark, såkalt nøkkelinformasjonsdokument, som skal gjøres tilgengelig for ikke-profesjonelle investorer før det inngås avtale av salg av slike produkter. Finanstilsynet har på denne bakgrunn ansett det mest hensiktsmessig å samle kravene i én lov som generelt gjelder for produsenter, rådgivere og selgere av slike investeringsprodukter.

Forordningen er ikke til hinder for at medlemstatene regulerer krav om nøkkelinformasjon også for produkter som faller utenfor forordningens virkeområde, så som pensjonsprodukter. Etter Finanstilsynets vurdering er det mye som taler for at enkelte individuelle pensjonsprodukter med investeringsvalg, som har tilsvarende egenskaper som de produktene som er omfattet av forordningen, likevel bør omfattes av krav til utarbeidelse av nøkkelinformasjon. Finanstilsynet har derfor foreslått at Finansdepartementet gis hjemmel til å fastsette i forskrift at hele eller deler av loven også skal gjelde for andre sammensatte og forsikringsbaserte produkter enn de som er direkte omfattet av loven, (se pkt. 3 i høringsnotatet). Vi ber om høringsinstansenes generelle synspunkter på et slikt utvidet anvendelsesområde for kravene i forordningen.

Departementet kan for øvrig opplyse at det nå er vedtatt nivå 2-regler til PRIIPs. Disse er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017, og gir supplerende og detaljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis. Forordningen er EØS-relevant, og forventes inntatt i EØS-avtalen. EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.  

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 20. august 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.   

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens 
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet 
Datatilsynet
Den norske advokatforening               
Den norske Revisorforening
Finans Norge 
Finansforbundet 
Finansieringsselskapenes forening 
Finanstilsynet 
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet  
Forsvarsdepartementet 
Handelshøyskolen BI 
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for Universitets og høyskoleutdannede 
Hovedorganisasjonen Virke 
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet  
Kommunal og moderniseringsdepartementet              
Konkurransetilsynet 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet  
Landbruks- og matdepartementet    
Landsorganisasjonen i Norge   
Nasdaq OMX Oslo ASA   
Nordic Association of Electricity Traders Norges Bank 
Norges Handelshøyskole 
Norges Juristforbund  
Norges Kapitalforvalterforening  
Norges Venturekapitalforening  
Norske Finansanalytikeres forening 
NOS Clearing ASA 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Olje- og energidepartementet  
Oslo Børs 
Pensjonskasseforeningen 
Regelrådet  
Regjeringsadvokaten  
Samferdselsdepartementet  
Skattedirektoratet 
Sparebankforeningen i Norge 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet 
Utenriksdepartementet 
Verdipapirfondenes forening 
Verdipapirforetakenes Forbund 
Verdipapirsentralen 
Økokrim