Historisk arkiv

Høring – endringer i rentebegrensningsregelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om endringer i reglene om begrensning av rentefradraget for selskap. Forslaget reduserer insentivene flernasjonale konsern har til å flytte overskudd ut av Norge for å redusere skatten.

Departementet foreslår å utvide rentebegrensningsregelen til også å omfatte renter betalt til uavhengig långiver (eksterne renter) for selskap som inngår i et konsern. Samtidig foreslås det en unntaksregel som innebærer at selskapet likevel får fradrag for rentekostnadene dersom den regnskapsmessige egenkapitalandelen er lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt.

Flernasjonale konsern har insentiver til å flytte overskudd ut av Norge ved å plassere uforholdsmessig mye gjeld i norske selskap. Det er uheldig at flernasjonale konsern flytter overskudd ut av landet gjennom rentefradraget.  Det reduserer skatteinntektene på overskudd opptjent i Norge, og vrir konkurransen mellom selskap som har mulighet til å tilpasse seg og selskap som ikke har det.

For å motvirke slik overskuddsflytting innførte Norge i 2014 en regel som begrenser fradraget for renter betalt til nærstående långiver (interne renter). Forslaget om endringer i rentebegrensningsreglene følger opp Stortingets brede skatteforlik om skattereformen, jf. Innst. 273 S (2015-2016), og er et ledd i arbeidet med å motvirke overskuddsflytting i flernasjonale konsern.

Høringsfristen er 3. august 2017.

Les mer i høringsbrevet