Høring - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i rentebegrensningsreglene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2017

Vår ref.: 17/1850

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i rentebegrensningsreglene.

Forslaget innebærer at rentebegrensningsreglene utvides til å omfatte eksterne renter for selskap som inngår i konsern, og at det innføres en unntaksregel som skal skjerme ordinære låneforhold.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 3. august 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Hallvard Wiesener Haga
                                                                   seniorskattejurist

Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderninseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet
Aksjonærforeningen
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening 
Finanstilsynet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke 
IKT-Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Eiendom
Norsk olje og gass
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regnskap Norge
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Småbedriftsforbundet
Tax Justice Network – Norge c/o Kirkens Nødhjelp
Verdipapirfondenes forening
ØKOKRIM