Historisk arkiv

Utredning med forslag til ny revisorlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har i dag overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet, NOU 2017: 15 Revisorloven.

Utvalget legger i dag frem en utredning med forslag til ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven), samt en vurdering av forholdet mellom revisor- og regnskapsførerprofesjonen.

Revisor skal utføre en uhildet og faglig kompetent kontroll av om regnskapet gir et riktig bilde av foretakets økonomiske stilling og resultat, og offentlig bekrefte resultatet av revisjonen i en revisjonsberetning. Som en del av dette arbeidet har revisor også en viktig rolle i å hindre økonomisk kriminalitet. Lovforslaget er et ledd i et europeisk samarbeid for blant annet å styrke tilliten til finansiell rapportering.

Utvalget har lagt vekt på at lovverket skal være oversiktlig og tilgjengelig. Utvalget går inn for å samle de aller fleste reglene i den nye revisorloven.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015. Utvalget skal etter mandatet foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, samt utrede og komme med forslag til nytt regelverk på området.

Utvalget skal levere ytterligere én utredning som vil inneholde en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven og forslag til lovregler.

Les mer: