Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevner i dag en ekspertgruppe som skal vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) skal investere i energiaksjer. Bakgrunnen er at departementet i november 2017 mottok et råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for aksjer i SPU. Rådet fra Norges Bank sendes i dag på offentlig høring, og i tillegg ber departementet om ytterligere informasjon fra Norges Bank.

– Regjeringen ønsker et bredt beslutningsgrunnlag. Saken skal utredes på en god og grundig måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen.

Indeksleverandøren FTSE Russell har kunngjort at sektoren som Norges Bank ga råd om å ta ut av referanseindeksen vil benevnes energisektoren fra 1. januar 2019. Energisektoren, slik den er klassifisert av FTSE, dekker energivirksomhet i bred forstand, herunder integrerte oljeselskaper, oljeserviceselskaper og selskaper innen fornybar energi. SPUs aksjeinvesteringer i denne sektoren utgjør om lag 4 prosent av fondets samlede investeringer, tilsvarende vel 300 milliarder kroner. Rådet fra Norges Bank tar utgangspunkt i oljeprisrisikoen i statens formue, som er et bredere perspektiv enn formuen i SPU. Banken presiserer at rådet ikke gjenspeiler et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren. 

Ekspertgruppen som Finansdepartementet har oppnevnt, skal vurdere om SPU bør kunne investere i energiaksjer. Gruppen vil bli ledet av Øystein Thøgersen, professor og rektor ved Norges Handelshøyskole. Øvrige medlemmer i gruppen vil være sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere administrerende direktør Olaug Svarva.

Finansdepartementet sender i dag også et oppfølgingsbrev til Norges Bank. I brevet ber departementet om en utdyping av enkelte sider ved rådet som er mottatt, herunder om grunnlaget for at Norges Bank tilrår et større avvik mellom fondets indeks og investeringsunivers.

Rådet fra Norges Bank sendes samtidig ut på offentlig høring. Bakgrunnen er at rådet tar utgangspunkt i et bredere perspektiv enn formuen i SPU i vurderingen av risiko.

Sektoren som Norges Bank har gitt råd om å ta ut av fondets referanseindeks dekker energivirksomhet i bred forstand og har flere undergrupper. Blant undergruppene er:

  • integrerte olje- og gasselskaper,
  • selskaper som leverer ulike tjenester og utstyr til olje- og gasselskaper,
  • selskaper innen fornybar energi, herunder produsenter av vindmøller og solceller.

Undergruppen med integrerte olje- og gasselskaper inneholder noen av de største selskapene som er noterte på børs. I tillegg til utvinning av olje og gass har disse selskapene mye annen virksomhet, for eksempel raffinering, distribusjon, teknologi, detaljhandel og fornybar energi. Indeksleverandørens klassifisering av selskaper i ulike sektorer og undergrupper er basert på en viss skjønnsutøvelse og vil ikke nødvendigvis fange opp bredden i eller endringer i selskapers virksomhet.

Informasjon fra indeksleverandøren FTSE Russel

Regjeringen tar sikte på å legge frem sin konklusjon høsten 2018. Stortinget vil bli orientert om arbeidet i vårens melding om Statens pensjonsfond.