Forsiden

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Norges Bank har i brev 14. november 2017 til Finansdepartementet gitt råd om å ta energisektoren ut av SPUs referanseindeks for aksjer.

Slik sektoren for tiden er klassifisert av indeksleverandøren FTSE1) dekker den energivirksomhet bred forstand, herunder integrerte oljeselskaper, oljeserviceselskaper og selskaper innen fornybar energi. Norges Bank gir i brevet uttrykk for at en slik endring i referanseindeksen vil bidra til å redusere oljeprisrisikoen i statens formue.

Problemstillingen banken reiser er omfattende og har mange sider. Det tilsier at saken behandles på en grundig og god måte, slik praksis er for alle viktige veivalg i forvaltningen av SPU. Finansdepartementet har derfor sendt saken på høring og satt ned en ekspertgruppe for å hente inn eksterne vurderinger av de sentrale problemstillingene. Departementet sikter mot at saken legges frem for Stortinget høsten 2018.

Banken foreslår å ta en hel sektor ut av referanseindeksen, men beholde den i investeringsuniverset. På den måten kan banken fortsatt investere i selskaper i denne sektoren, for eksempel innenfor fornybar energi, ved å avvike fra referanseindeksen innenfor de gitte risikorammene. Norges Bank argumenterer for at staten som eier kan redusere sin oljeprisrisiko ved ikke å investere i denne sektoren gjennom SPU.

Investeringsstrategien for fondet legger til grunn en stor grad av overlapp mellom referanseindeksen og investeringsuniverset. Ettersom bankens råd om å trekke energiselskaper ut av referanseindeksen er begrunnet med utgangspunkt i oljeprisrisikoen i statens formue, vil departementet peke på at det kan stilles spørsmål ved om disse selskapene fortsatt skal beholdes i investeringsuniverset. Norges Bank bes om å drøfte denne problemstillingen. Banken bes også vurdere om det er behov for å justere rådet dersom de berørte selskapene ikke bare tas ut av referanseindeksen, men også av investeringsuniverset. Videre anmodes banken om å foreslå mulige kriterier dersom det anses hensiktsmessig å beholde enkelte segmenter eller selskaper i energisektoren i investeringsuniverset, herunder grunnrenterisiko som kriterium. Departementet har tidligere pekt på at Norges nasjonalformue er utsatt for grunnrenterisikoen ved olje og gass, og at det dermed kan være grunner til ikke å investere SPU i selskaper som har betydelig eksponering mot slik risiko.

Eventuelle salg av olje- og gasselskaper vil måtte motsvares av økte investeringer i andre selskaper. Norges Bank skriver at det er liten grunn til å avvike fra gjeldende indeksvekter for andre sektorer enn olje- og gassektoren fordi effektene av oljeprisendringer er vesentlig mindre for disse sektorene. Departementet ber banken om å redegjøre nærmere for kriterier for sammensetningen av en referanseindeks uten energisektoren, herunder hvordan uttrekk av energisektoren vil påvirke fondets valuta-, land- og regionfordeling. 

Referanseindeksen for SPU tar utgangspunkt i selskaper som er notert på børs. Som Norges Bank viser til i brevet 14. november 2017 har selskapet Saudi Aramco, verdens største oljeselskap, varslet at det vil søke børsnotering. Selskapet vil selv eie egne petroleumsressurser i langt større grad enn oljeselskapene som i dag er notert på børs og bidra til økt grunnrenterisiko. Vi ber Norges Bank redegjøre for hvilken betydning en notering av Saudi Aramco vil ha for SPUs referanseindeks. 

Finansdepartementet ber om at Norges Bank oversender sine analyser og vurderinger innen 11. mai 2018.

 

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Kyrre Stensnes
underdirektør

 1) Financial Times Stock Exchange (FTSE) deler virksomheter inn i ulike industrier og sektorer (ICB-klassifisering). Sektoren benevnes energisektoren i ICB-klassifiseringen fra 1. januar 2019 og olje- og gassektoren i gjeldende klassifisering.