Historisk arkiv

Endringer i rederiskatteordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i skatteloven, for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.

Den særlige skatteordningen for rederiene ble i desember 2017 godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027.

Godkjenningen innebærer at eksisterende regelverk kan videreføres med noen unntak.

På bakgrunn av godkjenningen til ESA, og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, foreslår Finansdepartementet følgende lovendringer:

  • Utleie av fartøyer på bareboat-vilkår begrenses til 40 prosent av total tonnasje. Bareboat-kontraktene kan ikke være «finansielle». En bareboat-charter er finansiell blant annet dersom det sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden.
  • Virksomheter med offshore-fartøyer mv. kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50 prosent av tonnasjen kan leies ut på bareboat-vilkår, at leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk ledelse må skje fra EØS-området.
  • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90 prosent av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

Endringene skal gjelde for inntektsåret 2018, men det er gitt overgangsregler frem til 1. november 2018. overgangsreglene innebærer at rederiene gis frist frem til 1. november 2018 for å tilpasse seg de nye kravene for bareboat-utleie og kravene om EØS-registrering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri.

Les mer: