Historisk arkiv

EU-kommisjonen publiserer utkast til kriterier i klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Europakommisjonen publiserte 20. november utkast til delegert rettsakt om hvilke økonomiske aktiviteter som anses å gi betydelige bidrag til oppnåelse av målene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning.

Utkastet bygger på anbefalinger fra en ekspertgruppe nedsatt av Kommisjonen  (Technical Expert Group on Sustainable Finance), men dekker flere sektorer enn ekspertgruppens rapport fra mars 2020, herunder maritim transport. Kommisjonen har åpnet for innspill til utkastet frem til 18. desember. Rettsakten skal vedtas innen 31. desember 2020.

Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen via Kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 4 desember 2020. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Forordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet sendte 30. oktober på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre forordningen i norsk rett i en ny lov om opplysninger om bærekraft. Høringsfristen er 8. januar 2021.

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet. Taksonomien vil bl.a. danne grunnlaget for europeiske standarder og merkeordninger for finansielle instrumenter og produkter.

For at en økonomisk aktivitet skal kunne regnes som bærekraftig etter forordningen, må den  bidra vesentlig til å oppnå minst ett av seks definerte miljømål:

  • Begrensning av klimaendringer.
  • Klimatilpasning.
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.
  • Forebygging og kontroll av forurensning.
  • Beskyttelse av artsmangfold og sunne økosystemer.

Forordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette delegerte rettsakter om kriterier for vesentlig bidrag til måloppnåelsen. Kommisjonen skal fastsette kriterier for bidrag til begrensning av klimaendringer og klimatilpasning innen 31. desember 2020, som vil gjelde i EU fra 31. desember 2021. For de øvrige fire miljømålene skal Kommisjonen fastsette delegerte rettsakter om kriterier innen 31. desember 2021. Kravene i disse rettsaktene vil gjelde fra 31. desember 2022.