Historisk arkiv

Høring om garanterte pensjonsprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring. Målet med utredningsarbeidet er å komme frem til løsninger som gjør at kundene kommer bedre ut enn i dag.

Garanterte pensjonsprodukter omfatter blant annet ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser. En arbeidsgruppe med deltakere fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet avga i september 2018 sin utredning av om regelverksendringer for slike pensjonsprodukter kunne være klart til kundenes fordel. Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat og utkast til regelendringer med utgangspunkt i arbeidsgrupperapporten. Arbeidsgrupperapporten, Finanstilsynets utkast samt et innspill fra Pensjonistforbundet om regelverket for bruk av tilleggsavsetninger på kontrakter under utbetaling sendes nå på høring.

Høringen omfatter to typer av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Den ene typen endringer er utvidelser i kundene valgmuligheter. Det foreslås å åpne for at pensjonsleverandører kan kompensere fripoliseinnehavere for å si fra seg sin garanterte ytelse i bytte mot investeringsvalg for pensjonsmidlene, samt å åpne for raskere utbetaling av små fripoliser dersom kundene ønsker det.

Den andre typen endringer gjelder virksomhetsreglene for pensjonsleverandørene, og har som formål å øke forventet meravkastning for kundene uten å rokke ved de eksisterende garantiene. Slike endringer vil i tilfelle innebære noe høyere risiko på kundenes overskuddsmidler, og effekten for kundene vil avhenge av markedsutvikling og leverandørenes tilpasninger. Departementet ser det bare som aktuelt med slike regelendringer dersom det er tilstrekkelig godtgjort at det er til kundenes fordel.

Høringsfristen er 8. april 2020.

Les høringsnotatet