Historisk arkiv

Klargjøring av reglene for innbetaling av garantiprovisjon i lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet klargjør reglene for garantiprovisjon og garantiavgift i lånegarantiordningen og presiserer rapporteringsreglene.

Finansdepartementet har hatt på høring et utkast til forskriftsendringer med en presisering av reglene for garantiprovisjon og garantiavgift. Departementet har i dag fastsatt i forskrift at den årlige garantiprovisjonen skal beregnes fra tidspunktet for utbetaling av lånet. Beregningsgrunnlaget skal være det utestående garanterte lånebeløpet på tidspunktet for innbetaling av provisjonen. I tillegg har departementet gjort en mindre justering i regelen om registrering av innvilgede lån i Registeret for offentlig støtte.

Bakgrunn

Det følger av forskriften til lov om statlig garantiordning at finansforetak på vegne av staten skal kreve en årlig garantiprovisjon fra låntaker. Finansforetaket skal betale garantiprovisjonen videre til staten så snart lånet er utbetalt, og deretter årlig for lån som har lengre løpetid enn 1 år. Videre skal finansforetaket betale en årlig garantiavgift for hvert lån under ordningen. Finansforetaket skal innbetale avgiften til staten sammen med garantiprovisjonen for samme lån. På bakgrunn av innspill og henvendelser til departementet og til GIEK, har departementet hatt på høring et utkast til klargjøring av ordningens regler for beregning av garantiavgift og garantiprovisjon.

Les mer: