Historisk arkiv

Regjeringen har i dag sendt et forslag til merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser.

I juli 2019 ble merverdiavgiftsfritakene for tidsskrifter utvidet til å omfatte elektroniske utgaver. Fritaket for elektroniske tidsskrifter tok utgangspunkt i fritaket for trykte tidsskrifter, med enkelte nødvendige justeringer for å tilpasse fritakene til digital publisering. For å få fritak etter denne bestemmelsen, er det derfor et vilkår at tidsskriftet "kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan".

Samtidig åpner digital distribusjon for mer fleksibel og løpende publisering enn det som har vært vanlig for tradisjonelle trykte tidsskrifter. Regjeringen varslet derfor at den ville jobbe videre med en avgrensning av fritaket som i større grad vil åpne for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering.

Regjeringen følger nå opp ved å foreslå en utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for aviser.

Forslaget innebærer at fritakene for trykte og elektroniske utgaver av aviser samles i én bestemmelse, på samme måte som fritakene for tidsskrifter og bøker. I tillegg utvides fritaket slik at det også vil omfatte dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde".

Et hovedmål med fritakene for merverdiavgift på aviser, tidsskrifter og elektroniske nyhetstjenester er å fremme ytringsfriheten og pressens demokratiske funksjon. Også de mer spesialiserte delene av pressen spiller en viktig rolle i dette bildet. Formålet med forslaget er derfor å legge til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering av dybdejournalistikk i for eksempel tidsskrifter og fagpresse.

Høringsfristen er 31. mars 2020.

Les høringsnotatet