Historisk arkiv

Nyheter

Pensjon fra første krone og dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om innføring av pensjon fra første krone og første dag fra 2023. Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslag på bakgrunn av Stortingets vedtak og høringen som er åpen til 19. mars.

Etter vedtaket ber Stortinget «regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023». Videre bes «regjeringen vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet». Finansdepartementet legger dette til grunn for oppfølgingen av høringen av arbeidsgrupperapporten om pensjon fra første krone og første dag i privat tjenestepensjon.

I arbeids- og sosialkomiteens innstilling ber flertallet om «forslag til lovendringer som medfører at dagens krav om inntekt over 1 G, 20 pst. stilling og 20 år oppheves». Videre uttaler flertallet at «det fortsatt vil være hensiktsmessig med enkelte begrensninger knyttet til for eksempel svært korte engasjement, slik det også er i dagens lovverk».

På bakgrunn av Stortingets vedtak og flertallets vurderinger ønsker Finansdepartementet vurderinger i høringen av  bl.a. de økonomiske og administrative konsekvensene av slike regelendringer, samt behovet for og utforming av eventuelle overgangsordninger og fortsatte begrensninger i medlemskapskriteriene.

Les mer: