Historisk arkiv

Pressemelding fra Banklovkommisjonen: NOU 2013: 12

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte onsdag 4. desember 2013 sin utredning nr. 28, NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger, til finansminister Siv Jensen.

PRESSEMELDING:

Banklovkommisjonens utredning nr. 28 – NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

 

Banklovkommisjonen overleverte onsdag 4. desember 2013 sin utredning nr. 28, NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger, til finansminister Siv Jensen.

Utredningen inneholder lovutkast til skattegunstige uførepensjonsordninger i arbeidsforhold i privat sektor, og er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2015. Lovutkastet er utformet som et eget kapittel i ny tjenestepensjonslov som ble framlagt for Stortinget i Prop. 199 L (2013-2014).

Etter lovutkastet skal det være opp til det enkelte foretak å bestemme om foretakets pensjonsordning skal omfatte uførepensjon eller ikke. Uførepensjon etter lovutkastet kan kombineres med ulike typer av tjenestepensjonsordninger for alderspensjon i privat sektor.

Lovutkastet er utformet som en rammelov, og det er opp til foretaket å fastlegge uførepensjonsnivået og andre enkeltheter i ordningen. Uførepensjonen skal innenfor lovbestemte rammer fastsettes i prosent av medlemmets lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), men det kan fastsettes et tillegg for lønn mellom 6 og 12 G for å kompensere for at inntekt over 6 G ikke medregnes ved beregningen av ny uføretrygd etter folketrygdloven. Foretakene kan innenfor de lovbestemte rammene tilpasse pensjonsplanen egne behov og lønnsevne. Foretaket kan knytte barnetillegg til uførepensjonen.

En pensjonsordning etter lovutkastet vil gi rett til uførepensjon ved uføretilfelle som inntreffer i den tid arbeidstakeren er ansatt i foretaket. Uførepensjonen vil være en risikoytelse hvor retten til og størrelsen på pensjonen er uavhengig av opptjening etter tjenestetid, slik at retten til uførepensjon bortfaller ved fratreden og opphør av medlemskap i pensjonsordningen. Regelverket kan likevel ha regler om opptjening av uførepensjonsrettigheter i medlemstiden.

Lovutkastet inneholder også regler om samordning av rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen og rett til uførepensjon opptjent ved tidligere ansettelse i privat eller offentlig sektor.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

  • Banklovkommisjonens leder, prof. dr. juris Erling Selvig, tlf.: 906 87 499
  • Banklovkommisjonens hovedsekretær, Lise Ljungmann Haugen, tlf.: 901 19 442

 

Les mer: