Historisk arkiv

Forslag om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen.

Utredningen inneholder utkast til nye regler for skattefavoriserte kollektive uførepensjonsordninger i arbeidsforhold, og er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2015. - Utredningen fra Banklovkommisjonen er et viktig bidrag i arbeidet med tilpasning av de skattefavoriserte tjenestepensjonsordningene til ny folketrygd, sier finansminister Siv Jensen.

Banklovkommisjonen foreslår at det fortsatt skal være opp til det enkelte foretak å bestemme om foretakets pensjonsordning skal omfatte uførepensjon. Uførepensjonen skal fastsettes i prosent av medlemmets lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), men med mulighet for et tillegg for lønn mellom 6 og 12 G for å kompensere for at ny uføretrygd etter folketrygden ikke gir kompensasjon for inntekt over 6 G. Lovutkastet er utformet som en rammelov, og det vil være opp til foretakene å fastsette nivået på uførepensjonen innenfor lovfastsatte rammer.

Utredningen skal sendes på høring. Finansdepartementet tar deretter sikte på å fremme en lovproposisjon basert på utredningen og de innkomne høringsmerknadene for Stortinget, slik at reglene kan tre i kraft samtidig med ikrafttredelsen av ny uføretrygd i folketrygden.

Les mer: