Historisk arkiv

Regjeringen forenkler:

Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.

– Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Samtidig vil dette redusere sløsing med skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.

Av alle særavgiftene har årsavgiften de høyeste administrative kostnadene for staten. Dette henger sammen med at kravene i dag sendes ut til hver enkelt bileier.
– De ansatte i etatene gjør et godt arbeid med årsavgiften, men selve ordningen hvor vi sender ut krav til 3,5 millioner bileiere er lite effektiv og kostbar, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen ønsker å erstatte årsavgiften med en avgift som pålegges forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på bil (trafikkforsikringer). Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, slik at den økonomiske belastningen for bileiere som har bilen forsikret hele året skal bli den samme. Forsikringsselskapene vil bake den nye avgiften inn i prisen på sine produkter og bileierne vil betale for dette gjennom den ordinære premieinnbetalingen. Bileiere vil med den nye ordningen ha kun én faktura å betale, mot minst to i dag.

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av nybil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier vil blant annet slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

De som i dag betaler forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil dermed få fordelt belastningen ved trafikkforsikringsavgiften på samme måte. Bileiere kan dele opp innbetalingen, istedenfor å betale én stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.

Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer. Finansdepartementet har hatt og skal ha tett dialog videre med forsikringsbransjen i utformingen av forslaget. Ordningen skal utformes på en måte som blir minst mulig byrdefull for bransjen og som holder de administrative kostnadene lavest mulig.

Finansdepartementet legger til grunn at en ny ordning vil redusere de totale kostnadene med å administrere avgiften. Staten vil kunne forholde seg til en håndfull forsikringsselskaper istedenfor å sende ut krav for 3,5 millioner kjøretøy. Siden forsikringsselskapene kan bake avgiften inn i premiekravene, vil selskapenes kostnader kunne ligge langt lavere enn dagens kostnader ved årsavgiften.

Et forslag til ordning med forsikringsavgift vil sendes på høring høsten 2014. Regjeringen har ikke tatt stilling til når ordningen skal innføres, men departementet legger til grunn at ordningen teknisk vil kunne gjennomføres senest fra 1. januar 2017.


FAKTA OM ÅRSAVGIFTEN

  • En fiskal avgift som pålegges ulike typer innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg.
  • Avgiftssatsene vedtas av Stortinget hvert år og gjelder for kalenderåret (1. januar til 31. desember).
  • For biler som er registrert per 1. januar, er fristen for betaling av årsavgiften 20. mars.
  • Årsavgiften er miljødifferensiert, ved at dieseldrevne biler uten fabrikkmontert partikkelfilter betaler en høyere årsavgift enn andre biler.
  • Over 3,5 millioner krav om årsavgift sendes ut årlig
  • Gir staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner (2013)
  • Den fjerde største særavgiften (etter engangsavgiften på bil, alkoholavgifter og autodieselavgiften)
  • Kreves inn av Toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral
  • Er den særavgiften som har de høyeste administrative kostnadene for staten