Historisk arkiv

Mandat for ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumselskaper og klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ekspertgruppen skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid. Ekspertgruppen bes også om å gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper.

Bakgrunn

Formålet med Statens pensjonsfond utland (SPU) er å understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. Siktemålet med investeringene er å oppnå en høyest mulig internasjonal kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. På denne måten søker vi å sikre at våre felles sparepenger kommer både dagens og framtidige generasjoner til gode.

I 2004 ble det etablert etiske retningslinjer for forvaltningen av SPU. Disse ble revidert i 2009 da dagens retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper ble innført. Retningslinjene sier blant annet at fondets midler ikke skal investeres i selskaper som forestår enkelte former for produksjon og at selskaper også kan utelukkes fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grovt uetisk virksomhet.

Departementet ba i januar 2013 strategirådet for SPU om å vurdere hvordan de samlede ressursene og kompetansen i Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank best kan utnyttes for å styrke arbeidet med ansvarlig investeringspraksis i SPU. Rapporten ble lagt fram 20. november 2013 og inneholder ti anbefalinger om hvordan strategien kan styrkes, blant annet hvordan eierskapsutøvelse og utelukkelse i større grad bør bli del av en integrert kjede av virkemidler. Rapporten og anbefalingene ble senere sendt på offentlig høring. Rapporten, høringsinnspillene og departementets vurderinger legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om SPU 4. april 2014. Stortinget vil da ha anledning til å drøfte strategien, herunder også hele kjeden av virkemidler og organiseringen av arbeidet med ansvarlige investeringer.

Ekspertgruppens oppdrag

Det vises til Innst. 141 S (2013–2014) og Stortingets behandling av denne. I strategien for forvaltningen av SPU har Finansdepartementet valgt flere virkemidler for arbeidet med ansvarlige investeringer, herunder utelukkelse, observasjon og eierskapsutøvelse. Vurderingen har til nå vært at det ikke er grunnlag for såkalt negativ filtrering av selskaper som produserer kullkraft eller petroleum fra fondet. Eierskapsutøvelse og påvirkning har videre vært vurdert som en mer effektiv strategi for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer enn utelukkelse1).

Ekspertgruppen skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumsselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid. Ekspertgruppen bes også om å gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper.

Ekspertgruppen skal bygge på konklusjonene fra behandlingen av anbefalingene fra Strategirådet for SPU om å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer.

Gruppen skal ikke gi råd om den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis eller andre deler av forvaltningsstrategien for SPU.

Ekspertgruppens skal legge fram sin anbefaling innen utgangen av november 2014.

______________________________

1)  I utredningen som ble gjennomført før en etablerte de etiske retningslinjene i 2004, NOU 2003:22 Forvaltning for fremtiden (Graver-utvalget), står det bl.a.: «Utvalget mener at det ikke er grunnlag for nega­tiv filtrering av selskaper som produserer kullkraft eller petroleum fra fondet. Utvalget vurderer at eier­skapsutøvelse og påvirkning vil være en mer effektiv strategi for å adressere klimaspørsmål og skape endringer enn utelukkelse».