Historisk arkiv

Ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Stortinget har bedt regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av SPU. I tråd med Stortingets vedtak bes ekspertgruppen også om å gi råd om mulige kriterier for eventuell utelukkelse av denne type selskaper.

I strategien for forvaltningen av fondet har Finansdepartementet valgt flere virkemidler for arbeidet med ansvarlige investeringer, herunder utelukkelse, observasjon og eierskapsutøvelse. Vurderingen har til nå vært at det ikke er grunnlag for såkalt negativ filtrering av kull- og petroleumselskaper fra fondet. Eierskapsutøvelse og påvirkning har vært vurdert som en foretrukket strategi for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av fondet.

Departementet har nå opprettet en ekspertgruppe som skal se på disse spørsmålene på nytt. Gruppen skal ledes av siviløkonom Martin Skancke. Med seg i gruppen har han professor Elroy Dimson, professor Michael Hoel, professor Laura Starks, dr. juris. Gro Nystuen og forskningsleder Magdalena Kettis.

Finansdepartementet vil senere i dag legge fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. I meldingen omtales resultatet av arbeidet med anbefalingene fra Strategirådet om å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Stortinget vil i sin behandling av meldingen få anledning til å diskutere den overordnede strategien for ansvarlige investeringer. Ekspertgruppen skal bygge på konklusjonene fra dette arbeidet.

Gruppens anbefaling skal legges fram innen utgangen av november 2014. Departementet legger opp til en grundig og åpen prosess i etterkant av at rapporten er avgitt.

Les mer:

 

Bakgrunn:
Formålet med Statens pensjonsfond utland (SPU) er å understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. Siktemålet med investeringene er å oppnå en høyest mulig internasjonal kjøpekraft av kapitalen i fondet innenfor et moderat nivå på risiko. På denne måten søker vi å sikre at våre felles sparepenger kommer både dagens og framtidige generasjoner til gode.

I 2004 ble det etablert etiske retningslinjer for forvaltningen av SPU. Disse ble revidert i 2009 da dagens retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper ble innført. Retningslinjene sier blant annet at fondets midler ikke skal investeres i selskaper som forestår enkelte former for produksjon og at selskaper også kan utelukkes fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grovt uetisk virksomhet.