Historisk arkiv

Endringer i forskrift om bonusordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger basert på EUs nye kapitalkravsdirektiv.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger basert på EUs nye kapitalkravsdirektiv.  - Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært utformet slik at den gir sterke incentiver til høy risiko som først blir synlig etter en tid, og etter at bonusene er tatt ut. Selv om godtgjørelsesordninger i den norske finanssektoren er langt mer moderate enn det vi har sett utenlands, mener jeg det er viktig å følge opp regler for godtgjørelse og bonuser som fremmer god risikostyring og finansiell stabilitet, sier finansminister Siv Jensen.

I EUs nye kapitalkravsdirektiv, det såkalte CRD IV, er det fastsatt begrensninger på hvor høy bonusen (variabel godtgjørelse) kan være i forhold til fast godtgjørelse for blant annet ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og risikotakere i banker og verdipapirforetak. I henhold til regelverket i EU skal variabel godtgjørelse for disse ikke overstige 100 prosent av fast godtgjørelse. Det kan tillates at variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil 200 prosent av fast godtgjørelse, etter nærmere gitte prosedyrer. CRD IV-regelverket anses som EØS-relevant.

Stortinget vedtok 14. juni 2010 nye regler om godtgjørelse i finanssektoren som gjennomfører EØS-regler som svarer til regler om godtgjørelse i EUs direktiv 2010/76/EU (CRD III), jf. Prop. 117 L (2009-2010). Finansdepartementet fastsatte ny forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 1. desember 2010, som trådte i kraft 1. januar 2011. De norske reglene gjelder for finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

– De nye reglene fra EU innebærer en innstramming av det regelverket som ble gjennomført i 2010, i forbindelse med CRD III-direktivet. Vi har besluttet at de nye kvantitative begrensningene bare skal gjelde for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og risikotakere i banker og verdipapirforetak. Gjeldende regelverk for ledergruppen i bank om at variabel godtgjørelse ikke kan utgjøre mer enn 50 prosent av fast lønn er videreført, sier finansminister Siv Jensen.

Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2015 med virkning for godtgjørelsesordninger som inngås, forlenges eller fornyes 1. januar 2015 eller senere.

Les endringsforskriften her: