Forskrift om endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-18, § 2-19, § 2-20, § 2-21 og § 2-22, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-11 syvende ledd og lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-5 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

 I forskrift 1. desember 2010 nr. 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 4 annet ledd får ikke anvendelse for forsikringsselskap, pensjonsforetak, holdingselskaper i forsikringskonsern og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det samme gjelder for verdipapirforetak som:

a)    kun har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 1 og/eller 5, og

b)    ikke besitter kundemidler, og

c)    ikke kan yte den tilknyttede tjenesten oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

og holdingselskap som kun eier slike verdipapirforetak.

 

§ 4 nytt annet ledd skal lyde:

Den variable godtgjørelsen skal ikke utgjøre mer enn den faste godtgjørelsen, det vil si 100 prosent av den faste godtgjørelsen. Generalforsamlingen, eller tilsvarende organ, kan likevel beslutte at variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil det dobbelte av den faste godtgjørelsen, det vil si 200 prosent av den faste godtgjørelsen, hvis følgende vilkår er oppfylt:

a)  Styret i foretaket har gitt en begrunnet anbefaling av løsningen. Anbefalingen skal angi antall ansatte som vil omfattes og deres arbeidsområde, samt forventet effekt på kapitalkravet.

b)  Generalforsamlingens beslutning er gitt med tilslutning fra minst to tredeler av de stemmene som er representert. Dersom mindre enn 50 prosent av eierne er representert i generalforsamlingen, kreves tilslutning fra 75 prosent av de stemmene som er representert.

c)  Foretaket skal informere Finanstilsynet om generalforsamlingens beslutning. Styrets anbefaling til generalforsamlingen skal vedlegges.

 

§ 4 nåværende annet til åttende ledd blir nye tredje til niende ledd.

§ 4 nytt tiende ledd skal lyde:

Ved beregningen av verdien på inntil 25 prosent av den variable godtgjørelsen etter annet og tredje ledd, kan Finanstilsynet tillate at foretaket anvender en neddiskonteringsfaktor som fastsettes av Finanstilsynet. Denne variable godtgjørelsen skal utbetales i instrumenter med løpetid på minst 5 år. Slik del av variabel godtgjørelse skal bare kunne disponeres fritt av den enkelte med en forholdsmessig andel fordelt over en periode på minst 5 år, og skal være underlagt de samme reguleringsbestemmelser som gjelder for variabel godtgjørelse som ikke kan disponeres fritt av den enkelte over en periode på minst tre år.

 

§ 5 skal lyde:

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd, gjelder tilsvarende for ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering.

 

§ 6 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd, gjelder tilsvarende for ansatte med kontrolloppgaver.

 

§ 7 skal lyde:

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd og § 6 første ledd gjelder tilsvarende for tillitsvalgte.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 med virkning for godtgjørelsesordninger som inngås, forlenges eller fornyes 1. januar 2015 eller senere.