Historisk arkiv

Utslipp og opptak av klimagasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

Utslipp og opptak av klimagasser.1 Mill. tonn CO2-ekvivalenter

 

1990

2005

2015

20202

20302

Utslipp av klimagasser3

51,7

55,1

53,9

51,8

48,3

  Olje- og gassutvinning

8,2

14,3

15,1

15,1

13,9

  Industri og bergverk

19,6

15,3

11,9

12,2

12,1

  Energiforsyning

0,4

0,6

1,7

1,1

1,1

  Oppvarming

2,7

1,9

1,2

0,6

0,5

  Vegtrafikk

7,8

9,7

10,3

9,7

8,4

  Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.

5,5

6,2

6,4

6,3

6,2

  Jordbruk

4,8

4,6

4,5

4,3

4,4

  Andre kilder

2,7

2,5

2,8

2,3

1,7

Opptak i skog

-10,5

-24,7

-24,42

-23,4

-21,2

1) Tabellen skiller ikke mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig utslipp.
2) Basert på fremskrivinger.
3) Som følge av avrunding summerer ikke tallene for undergruppene seg eksakt opp til totalen for alle år.

Kilder: Statistisk sentralbyrås utslippsregnskap, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.