Historisk arkiv

Regjeringen foreslår tiltak mot hvitvasking og kontroll med land-for-land-rapportering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag frem lovforslag om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven. Forslagene er innføring av en beløpsgrense for kontantbetaling til forhandlere av gjenstander på 40 000 kroner, etablering av autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester og etablering av tilsyn med land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven.

Finansdepartementet foreslår å innføre en begrensning på muligheten til å betale med kontanter til forhandlere av gjenstander i én og samme transaksjon. Dette innebærer at beløpsgrensen ikke kan omgås ved å gjøre opp i flere delbetalinger, for eksempel ved avbetalingskjøp. Beløpsgrensen foreslås satt til 40 000 kroner og innebærer at forhandlere av gjenstander ikke lenger vil være underlagt hvitvaskingsloven. Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger mellom privatpersoner. Skatteetaten skal etter forslaget kontrollere at beløpsgrensen blir overholdt.

– En beløpsgrense er et målrettet, avgrenset, billig og ubyråkratisk virkemiddel for å forhindre hvitvasking av penger ved kjøp av dyre gjenstander. Forslaget innebærer ingen andre begrensninger i bruken av kontanter som betalingsmiddel, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Forslaget innebærer en vesentlig forenkling for forhandlere av gjenstander, som i dag er underlagt hvitvaskingsloven når de mottar mer enn 40 000 kroner i kontanter. Tilsvarende beløpsgrenser er innført i en rekke europeiske land, blant annet Danmark.

Forslag om etablering av en autorisasjons- og tilsynsordning
Departementet foreslår også at det etableres en autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Tilbydere av virksomhetstjenester er blant annet personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte «trusts». Revisorer, regnskapsførere og advokater vil etter forslaget kunne tilby virksomhetstjenester i medhold av egen autorisasjon. Ordningen skal administreres av Finanstilsynet, som i dag fører tilsyn med revisorer og regnskapsførere. Tilbydere av virksomhetstjenester er allerede i dag underlagt hvitvaskingsloven.

– Tilbydere av virksomhetstjenester har ikke tidligere vært underlagt krav om tillatelse. Forslaget innebærer at norske myndigheter får oversikt over hvem disse er, og at det kan føres kontroll med at de følger reglene i hvitvaskingsloven, sier finansministeren.

De foreslåtte endringene i hvitvaskingsloven vil innebære at Norge oppfyller EØS-regler som tilsvarer bestemmelsene i EUs tredje hvitvaskingsdirektiv om tilsyn med forhandlere av gjenstander og tilbydere av virksomhetstjenester. Norge er dømt to ganger i EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av disse reglene, etter at tredje hvitvaskingsdirektiv ble innlemmet i EØS-avtalen i 2006. 

Forslag om etablering av tilsyn med land-for-land-rapportering
Proposisjonen inneholder forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven slik Stortinget tidligere har anmodet om. Departementet foreslår at Finanstilsynet skal føre tilsyn med rapporteringen, og at tilsynet skal følge reglene om kontroll med utstederforetakets finansielle rapportering så langt det passer. Finanstilsynet kan etter forslaget ilegge overtredelsesgebyr dersom rapporteringen ikke er i samsvar med lov eller forskrift når overtredelsen har skjedd forsettlig eller uaktsomt.

Les mer i Prop. 76 L (2016–2017)