Finansmarkedene

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking har eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)  § 31, jf. Kgl. res. 25. november 2011. Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med ØKOKRIM behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Innenfor dette området har Kontrollutvalget tre hovedoppgaver:

  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) banker og andre rapporteringspliktige sender inn til ØKOKRIM (hvitvaskingsloven § 18)
  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs pålegg overfor en bank eller en annen rapporteringspliktig om ikke å gjennomføre en transaksjon som utløser undersøkelsesplikt (hvitvaskingsloven § 19)
  • Kontrollutvalget skal føre kontroll med at ØKOKRIM oppfyller plikten til å slette opplysninger de mottar i MT-rapporter senest fem år etter opplysningene ble registrert hos ØKOKRIM med mindre det i løpet av denne tiden er registrert nye opplysninger, eller det er foretatt etterforsknings- eller rettergangsskritt mot den opplysningene gjelder (hvitvaskingsloven §  29).

Kontrollutvalget gjennomfører meldte og uanmeldte kontrollbesøk hos ØKOKRIM. Utvalget blir i møtene med ØKOKRIM løpende orientert om status for antall registrerte meldinger (MT-rapporter) i hvitvaskingsdatabasen og mottar informasjon om andre forhold knyttet til enhetens løpende virksomhet.

Kontrollutvalget skal også undersøke klager fra enkeltpersoner eller organisasjoner vedrørende ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger (forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking § 4). Utvalget kan i tillegg til dette, av eget tiltak, ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til ØKOKRIMs bruk av mottatte opplysninger.

Kontrollutvalget skal hvert år gi Finansdepartementet en rapport om sin virksomhet, og denne rapporten er offentlig. Kontrollutvalgets årsrapporter kan finnes på linker nedenfor. Utvalget kan gi særskilt rapport eller melding til departementet i enkeltsaker. Dersom utvalget finner kritikkverdige forhold, skal disse rapporteres særskilt til departementet. 

Kontrollutvalget består fra 14. desember 2016 av følgende fire medlemmer:

  • Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo (leder)
  • Advokat Jan Roald Heiberg, Oslo (medlem)
  • Seniorrådgiver Nils Henrik Heen, Krokkleiva (medlem)
  • Advokat Secilie Tveøy, Oslo (varamedlem)

Rådgiver Tobias Brynildsen (Finansdepartementet) er sekretær for Kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets årsrapporter:

Kontaktperson:
Kontrollutvalgets sekretær Tobias Brynildsen: Tobias.Brynildsen@fin.dep.no