Historisk arkiv

Utvalg om klimarisiko og betydningen for norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Utvalget ledes av siviløkonom Martin Skancke.

Både klimaendringer og tiltak for å motvirke klimaendringer vil påvirke vilkårene for og risikoen ved økonomisk virksomhet. Høyere gjennomsnittstemperatur, endrede nedbørsmønstre, mindre alkalisk hav og høyere havnivå kan ha konsekvenser for vanntilførsel, landbruk og bosetning, og for produksjons- og forbruksmuligheter i videre forstand. Mer ekstremvær kan føre til endrede skademønstre. Tiltak mot klimaendringer kan ha konsekvenser som endrede globale markedsbetingelser for karbonintensive varer og tjenester. Omstillinger bort fra fossile energibærere kan gi fall i verdien av realkapital og fossile reserver, noe som også kan skape forstyrrelser for foretak og finansinstitusjoner.

Utvalget skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet. Utvalget skal vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og fremstille klimarisiko, identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere slike faktorers betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet. Utvalget skal også vurdere hvordan private og offentlige virksomheter kan få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.

Utvalget skal levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 14. desember 2018.

Les mer om mandatet (English version)

Sammensetning av utvalget:  

  • Siviløkonom Martin Skancke (leder), Oslo
  • Professor Terje Aven, Sola
  • Forskningsdirektør Nalan Koc, Tromsø
  • Professor Klaus Mohn, Stavanger
  • Stipendiat Trude Myklebust, Oslo
  • Professor Linda Nøstbakken, Bergen
  • Professor Ragnar Torvik, Trondheim