Historisk arkiv

Fornyet arbeid med en helhetlig boligpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen er opptatt av at boligmarkedet skal være velfungerende og effektivt og har gjennomført mange tiltak de siste årene for å oppnå dette. Nå fornyer regjeringen boligstrategien sin for å fortsette arbeidet med et helhetlig perspektiv på boligpolitikken.

Bolig har stor verdi for mange nordmenn. De fleste eier boligen de bor i, og den utgjør en stor del av formuen for folk flest. Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Boligmarkedet er også viktig for den økonomiske utviklingen i Norge. En tredel av investeringene i fastlandsøkonomien er i boliger, og mange jobber i næringer som er tilknyttet boligmarkedet.

- Det er nå tre år siden regjeringen la frem sin strategi for boligmarkedet. Formålet var å bidra til en mer effektiv tilbudsside i boligmarkedet og en bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. De aller fleste tiltakene er fulgt opp, og vi ser at tiltakene har virket. Det bygges flere boliger, både raskere og rimeligere, og færre husholdninger har tatt opp svært stor gjeld i forhold til inntekten, sier finansminister Siv Jensen. 

- Regjeringen jobber bredt med boligspørsmål. Vi må se de ulike områdene som påvirker boligmarkedet i sammenheng. Den fornyede strategien staker ut en kurs for videre arbeid og prioriteringer. Vi vil legge til rette for en trygg bolighandel, godt bomiljø og effektive byggeprosesser, og bidra til en bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld, boligminister Monica Mæland.

Noen prioriterte områder fremover
Å kjøpe bolig er en stor investering for de fleste. Samtidig kan begrenset eller ulik informasjon i en bolighandel gi store konsekvenser både for kjøper og selger. Regjeringen ønsker derfor å fremme tiltak som øker informasjonsgrunnlaget ved en bolighandel, blant annet gjennom endringer i avhendingslova. 

- For at kjøperen skal få mest mulig informasjon om boligen forut for salget, vil regjeringen foreslå at selgeren ikke lenger skal kunne ta «som den er»-forbehold eller lignende alminnelige forbehold ved salg til en forbrukerkjøper. Det kan bidra til at selgere i større grad vil ønske å avdekke svakheter ved boligen, for eksempel gjennom en tilstandsrapport, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

God boligkvalitet er viktig. Samtidig gjør høye boligpriser det krevende for enkelte å komme inn på boligmarkedet. Regjeringen fortsetter derfor arbeidet  med å forenkle plan- og bygningslovgivningen, slik at ikke offentlige regler unødvendig bremser utbyggingstakten på boliger.
- Regjeringen skal fortsatt jobbe med å legge til rette for at det blir enklere og raskere å bygge boliger, slik at flere får ta del i gleden av å eie sitt eget hjem, sier Mæland.

Boligpriser og gjeld henger tett sammen. Høy gjeld i husholdningene er en sårbarhet for norsk økonomi. Regjeringen har videreført boliglånsforskriften for å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. I tillegg arbeider regjeringen for å styrke informasjonsgrunnlaget om gjelden.

-Regjeringen er bekymret over at enkelte får nye lån selv om de har for mye gjeld fra før. Derfor åpner vi nå for en ordning med gjeldsinformasjon mellom bankene, slik at kredittvurderingene kan bli bedre, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Les også: