Historisk arkiv

God og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

­­– Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen Statens pensjonsfond 2018. Meldingen handler om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Norges Bank og Folketrygdfondet forvalter de respektive fondene innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Meldingen gjør rede for investeringsstrategien og resultatene som er oppnådd. Den drøfter også videreutvikling av strategien og arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Gjennomgang av Norges Banks forvaltning
I meldingen legger Finansdepartementet frem en ny gjennomgang av Norges Banks forvaltning av SPU. Det er innhentet et bredt sett av eksterne analyser og vurderinger, blant annet fra en ekspertgruppe. Gjennomgangen gjøres hvert fjerde år og skal bidra til åpenhet og innsikt i forvaltningen. Nytt av året er egne rapporter om kostnader og ansvarlig forvaltning.

Sentralt i gjennomgangen er analyser og vurderinger av Norges Banks avvik fra referanseindeksen, såkalt aktiv forvaltning. I all hovedsak investeres fondet nær referanseindeksen fra Finansdepartementet, og mindre enn én prosent av variasjonen i fondets avkastning kan tilskrives Norges Banks aktive forvaltning. Det er gode grunner til at fondet ikke bør forvaltes helt i tråd med indeksen. Fondets størrelse og andre særtrekk gir muligheter til å oppnå høyere avkastning enn referanseindeksen.

– God avkastning på våre felles sparepenger vil være viktig for offentlige finanser på lang sikt. Årets gjennomgang viser at Norges Bank har skapt betydelige verdier, sier finansminister Siv Jensen.

Ekspertgruppen tallfester bidraget fra den aktive forvaltningen fra januar 1998 til juni 2017 til mellom 75 og 112 milliarder kroner, avhengig av hvor stor andel av forvaltningskostnadene som trekkes fra. Som en illustrasjon innebærer dette et bidrag til finansieringen av offentlige utgifter over statsbudsjettet på om lag 2-3 milliarder kroner årlig, målt ved handlingsregelens forventede realavkastning.

Gjennomgangen viser samtidig at meravkastningen har variert mellom aksjer og obligasjoner og mellom de enkelte strategiene Norges Bank benytter i den operative forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på samlede resultater over tid. Det er Norges Banks hovedstyre som er ansvarlig for innrettingen av bankens forvaltning og strategiene som benyttes.

Regjeringen legger opp til å beholde rammen for avvik fra referanseindeksen på dagens nivå.

Nye investeringsområder i SPU
Finansdepartementet har i de to siste meldingene vurdert investeringer i unotert infrastruktur. Regjeringens vurdering var ikke å åpne for slike investeringer nå. Finanskomiteen sluttet seg til dette, men pekte også på forhold som kunne gjøre det naturlig å komme tilbake til spørsmålet i nær fremtid.

– Vi varsler i meldingen at vi vil vurdere om unotert infrastruktur for fornybar energi skal inngå i miljømandatene. Slike investeringer vil i så fall ha samme krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen følger med dette opp finanskomiteens merknad. Finansdepartementet vil også gjennomgå reguleringen av miljømandatene, herunder mandatenes størrelse.

Regjeringen har også vurdert om det skal åpnes for unoterte aksjer i SPU. Dette kan gi Norges Bank økte investeringsmuligheter, men utfordrer også vår forvaltningsmodell, som er basert på åpenhet, lave kostnader og et begrenset innslag av aktiv forvaltning. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke skal åpnes for slike investeringer på generelt grunnlag. Dagens mandat gir Norges Bank anledning til å investere i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke notering på børs.

Ansvarlig forvaltning
Statens pensjonsfond skal være en ansvarlig investor. Både Norges Bank og Folketrygdfondet er blant de ledende internasjonalt på sine områder. Det er bred politisk oppslutning om rammeverket for ansvarlig forvaltning og retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU.

Det siste året er arbeidet med ansvarlig forvaltning styrket ytterligere. Både Norges Bank og Folketrygdfondet arbeider med å følge opp anbefalingene fra en internasjonal arbeidsgruppe om rapportering av klimarisiko. Videre har Norges Bank lagt frem to nye forventningsdokumenter, om skatt og åpenhet og om anti-korrupsjon.

Arbeid som pågår
I meldingen omtales flere aktuelle saker for SPU som Finansdepartementet vil komme tilbake til senere:

  • Opptrapping til ny aksjeandel på 70 prosent
  • Vurdering av referanseindeksen for obligasjoner
  • Organisering av forvaltningen (Gjedrem-utvalget)
  • Investeringer i energiaksjer 

Nøkkeltall Statens pensjonsfond

 

SPU

SPN

Verdi   ved utgangen av 2017

 

 

Markedsverdi

8 484 mrd. kroner

240 mrd. kroner

Andel aksjer

66,6 pst.

64,5 pst.

Andel obligasjoner

30,8 pst.

35,5 pst.

Andel unotert eiendom

2,6 pst.

 -

 

 

 

Resultater   2017

 

 

Avkastning samlet

13,7 pst.

13,2 pst.

Avkastning aksjer

19,4 pst.

19,3 pst.

Avkastning obligasjoner

3,1 pst.

3,6 pst.

Avkastning unotert eiendom

7,5 pst.

 -

Meravkastning samlet

0,7 pst.

0,5 pst.

Kostnader som andel av kapital

0,06 pst.

0,07 pst.

Kostnader i kroner

4 728 mill. kroner

166 mill. kroner

 

 

 

Realavkastning   siden 1998

4,2 pst.

5,3 pst.

 

 

 

Risiko   ved utgangen av 2017

 

 

Forventet relativ volatilitet

0,33 prosentenheter

0,49 prosentenheter

Forventet absolutt volatilitet i kroner

920 mrd. kroner

18 mrd. kroner

__________
Les mer:

Nett-tv Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Se sendingen her

Se sendingen her