Historisk arkiv

Foreløpig rapport om «Norge mot 2025»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansministeren mottok i dag første delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025. Utvalget ble nedsatt i mai i år og vil levere sin endelige rapport i første kvartal 2021.

– Pandemien har krevd svært omfattende økonomiske tiltak. Tiltakene vi har satt inn og valgene vi tar fremover vil påvirke norsk økonomi i lang tid. Innspillene fra utvalget vil gi oss et enda bedre grunnlag for å ta gode valg, også i et mer langsiktig perspektiv, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

I delrapporten ser utvalget på virkninger av pandemien så langt, og peker på noen viktige områder som kan bli påvirket av krisen og tiltakene som er satt inn. Utvalget sier blant annet at:

  • Når vi raskt beslutter og setter inn tiltak i en krisetid, må vi tåle at virkning og fordeling ikke er nøyaktig tilpasset eller fullt analysert. Det som umiddelbart oppfattes som mest rettferdig, er å kompensere for tapte inntekter ved å se bakover i tid. Men samfunnet forandrer seg og ville vært i endring også om pandemien ikke hadde kommet. Utvalget er opptatt av også å se fremover og vurdere mulighetene.
  • Pandemien har utløst en krise som rammer skjevt. Konsekvensene er særlig store i arbeidsmarkedet, der unge og personer med løs tilknytning til arbeidsmarkedet står i fare for å falle varig ut av arbeidsstyrken. Fremover kan det bli behov for målrettede tiltak som kan hjelpe disse gruppene tilbake i arbeid, noe utvalget vil drøfte i sitt videre arbeid.
  • Norsk økonomi står overfor utfordringer som vil kreve omstilling i årene som kommer. Det stiller krav til at både smittevernet og de økonomiske tiltakene som blir innført for å møte pandemien, i størst mulig grad bidrar til omstillingen.
  • De omfattende økonomiske tiltakene som er innført siden pandemien brøt ut, innebærer omfordeling mellom generasjoner, fordi vi bruker mye penger over statsbudsjettet til krisetiltak nå, på bekostning av det vi kan bruke senere. For å møte de mer langsiktige utfordringene norsk økonomi står overfor, er det viktig at de økonomiske tiltakene blir skalert ned når aktiviteten kommer tilbake.
  • Omstilling er nødvendig i møte med nye økonomiske tider. De omfattende og langvarige selektive støttetiltakene i utsatt industri i lys av oljekrisen på 1970-tallet ga store ubalanser i offentlig økonomi. Utvalget peker på at midlertidige krisetiltak kan ha uheldige egenskaper hvis de opprettholdes lenge, siden de kan hindre omstillinger ved at de støtter inaktivitet i stedet for nyskaping. De tiltakene som var riktige i krisens første fase, er ikke nødvendigvis noen oppskrift på langsiktig vekst. Slike tiltak bør avvikles relativt tidlig i en oppgangsfase, og tidligere enn tiltak som kan øke evnen til omstilling og vekst.

Les mer: