Historisk arkiv

Lånegarantien fungerer – bedriftene har lånt over fire milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Lånegarantiordningen for bedriftene var et av de første strakstiltakene fra regjeringen for å redde norske arbeidsplasser. Ordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, og slik bidra til å finansiere norsk næringsliv. Nå legger regjeringen frem de første nøkkeltallene fra ordningen.

– Det er veldig positivt at så mange bedrifter har fått tilgang til statsgaranterte lån. Lånegarantiordningen gjør det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i. Dette betyr at hjelpen kommer frem til de som trenger det, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Jeg er veldig glad for å se at ordningen når ut til de små og mellomstore bedriftene, som utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Ordningen fungerer etter hensikten, er effektiv og lite byråkratisk, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen har en samlet garantiramme på 50 milliarder kroner som er fordelt på de enkelte bankene. Per 22. april hadde bankene benyttet 3,7 milliarder kroner av rammen. Siden garantien dekker 90 prosent av lånene, betyr dette at bankene har gitt delvis statsgaranterte lån for til sammen 4,1 milliarder kroner.

Det er innvilget 1 021 lån under ordningen, og av disse er 972 gitt til små og mellomstore bedrifter. Det er innvilget lån til bedrifter innenfor en rekke næringer, der varehandel/verksted, overnatting/servering og industri er de største med henholdsvis 32, 11 og 11 prosent av totalt volum.

Det er innvilget lån i alle 11 fylker, også på Svalbard. Rogaland er det fylket med størst lånevolum, deretter Viken og Vestland.

Finansdepartementet vurderer løpende behovet for forbedringer og justeringer i garantiordningen, blant annet på grunnlag av innspill fra bankene og næringslivet. Departementet besluttet tidligere i uken å utsette en planlagt omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen.