Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet på 1 prosent for bankene.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på kravet. Etter råd fra Norges Bank satte Finansdepartementet i mars ned bufferkravet fra 2,5 til 1 pst. for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien. Departementet besluttet i september å holde bufferkravet uendret.

Norges Bank har i brev 16. desember 2020 gitt råd om at bufferkravet på 1 pst. ikke bør endres nå. Norges Bank viser til at norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Aktiviteten i økonomien har tatt seg opp siden mars, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. På den annen side har det kommet positive vaksinenyheter, og det er utsikter til at vaksineringen kan starte tidlig til neste år. Det vil kunne gi en raskere oppgang enn tidligere antatt. Likevel vil det ifølge Norges Bank trolig ta tid før den økonomiske aktiviteten er tilbake på nivåene fra før pandemien. Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Norges Bank skriver at det fortsatt er stor usikkerhet om tapsutviklingen fremover. Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet. Slik Norges Bank nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om økt bufferkrav i løpet av 2021. Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent.

Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/20. Finanstilsynet har i brev 16. desember 2020 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: