Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjettet 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10.45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

Virusutbruddet har rammet norsk og internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor.

Fordi mange er blitt permitterte, har Norge den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år. Arbeidsledigheten anslås å øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i år.

Flere bedrifter har nå åpnet igjen, det har bidratt til nedgang i antall registrerte ledige de siste ukene. Første uken i mai falt antall helt ledige med 23 000. Av disse var nær 19 000 permitterte. Samtidig er det blitt flere delvis ledige. Totalt var det en nedgang på 12 000 personer registrert helt eller delvis ledig.

Budsjettimpulsen for 2020 anslås nå til 5,1 prosent. Det er betydelig høyere enn da budsjettet ble lagt frem i fjor høst (-0,2 prosent). For å begrense skadevirkningene av virusutbruddet for norsk økonomi er det satt inn svært omfattende økonomiske tiltak i flere omganger.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på 419,6 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 4,2 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjettet 20201

 

2019

2020

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,3

-4,0

Sysselsetting, personer

1,7

-1,0

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,7

5,1

Arbeidsledighetsrate, registrert(nivå)2

2,2

5,9

Oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner

227,6

479,6

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner

245,2

419,6

Budsjettimpuls3

0,4

5,1

Uttak fra SPU4

3,0

4,2

¹ Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Målt i prosent av arbeidsstyrken i AKU.

3 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

4 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året.

Kilder: Finansdepartementet, Nav og Statistisk sentralbyrå.