Historisk arkiv

Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag har regjeringen lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.

– Regjeringen følger opp med tiltak som er treffsikre og som vil bidra til å trygge levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Skatteutsettelsene vil bedre likviditeten i bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet anslår at skatteutsettelsene vil forskyve innbetalinger av til sammen 117 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår disse konkrete tiltakene:

 • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
 • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

– Nedsettelse av den lave satsen i merverdiavgiften vil være en midlertidig skattelettelse i 2020 på anslagsvis 1 240 millioner kroner, sier finansministeren.

– Virusutbruddet begrenser folks mulighet til å reise, gå på kino, besøke museer og benytte seg av kulturopplevelser. Dette medfører kraftig redusert omsetning og inntjening for virksomheter i reiselivs- og kulturbransjen. Å redusere den lave satsen for merverdiavgift til 8 prosent er ment å lette noe på de negative virkningene disse virksomhetene opplever, sier finansministeren.

Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Oversikt over tiltak i Prop. 57 S og 58 LS

 1. Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner. Se presseemelding
 2. Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å styrke tilgangen til kreditt for norske selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner. Folketrygdfondet vil stå for den operative gjennomføringen. Ordningen får en ramme på 50 mrd. kroner. Se pressemelding
 3. Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.
 4. Fristen for innbetaling av første termin for merverdiavgift 14. april utsettes til 10. juni 2020.
 5. Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
 6. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.
 7. Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, 100 mill. kroner.
 8. Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift, 1 000 mill. kroner.
 9. Garantiordning – 3 mrd. kr Norwegian, 1,5 mrd. kr SAS, 1,5 mrd. kr Widerøe mv. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Egenkapitalgrad minimum 8 prosent siste kvartalsrapportering, avvik kan gis gitt oppfyllelse ytterligere krav.

Dep.

Beskrivelse

Mill. kroner

Merknad

Utgift

 

 

 

FIN

Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond

50 000

Utvide fullmakt til å ta opp langsiktige lån fra 75 til 125 mrd. kr

FIN

Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

50 000

Garantiramme 50 mrd. kr. Tapsavsetning.10 mrd. kr

SD

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt

100

 

SD

Kjøp av innenlandske flyruter hvor det ikke er grunnlag for kommersiell drift

1 000

 

NFD

Garantiordning – 3 mrd. kr Norwegian, 1,5 mrd. kr SAS, 1,5 mrd. kr Widerøe mv.

6 000

 

NFD

Vurderinger av ytterligere tiltak rettet mot oppstartsselskaper, div. ordninger

-

Varsles

FIN/KMD

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

-

Varsles

Skatt

 

 

 

FIN

Utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august

250

 

FIN

Utsette innbetaling av merverdiavgift fra 14. april til 10. juni 2020

350

 

FIN

Utsette innbetaling av forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september 2020.

380

 

FIN

Redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 8 pst. fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

1 240