Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjettet 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10:45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få sterk vekst. Lavere smittespredning og stadig flere vaksinerte gir grunn til optimisme, selv om usikkerheten fortsatt er stor.

Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. For å illustrere usikkerheten presenterer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tre ulike scenarioer for utviklingen i fastlands-BNP. Hovedbildet er at vi får kontroll med pandemien gjennom vaksinering i løpet av de kommende månedene, og at fastlands-BNP vil vokse med 3¾ prosent både i år og neste år, se tabell under. Et slikt vekstbilde legger til rette for at ledigheten kommer tilbake til lave nivåer i løpet av neste år.

Oljepengebruken anslås nå til 402,6 milliarder kroner, nær 90 milliarder høyere enn i det opprinnelige budsjettforslaget fra i fjor høst. Det aller meste av økningen skyldes ekstraordinære økonomiske støttetiltak i forbindelse med pandemien.

Bruken av oljepenger i 2021 anslås nå å utgjøre 3,7 prosent av kapitalen i fondet ved inngangen til året, opp fra anslått 3,0 prosent i Nasjonalbudsjettet 2021.

Budsjettimpulsen, som måler endringen i bruken av oljepenger fra 2020 til 2021 målt som andel av verdiskapingen i Fastlands-Norge, anslås til 0,6 prosent.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjettet 20211

 

2020

2021

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

-2,5

3,7

Sysselsetting, personer

-1,3

0,5

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,6

4,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

5,0

3,5

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner

369,3

402,6

Budsjettimpuls2

3,9

0,6

Uttak fra SPU3

3,7

3,7

1 Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.