Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utviklingen i internasjonale forhold og finansmarkedene kan ha betydning for risikobildet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Regjeringen oppnevner i dag et utvalg som skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet.

– Statens pensjonsfond utland har vært en suksess. Det gjelder både investeringsstrategien, forvaltningen og resultatene. Velfunderte valg og bred politisk enighet har sørget for stabil og forutsigbar styring av fondet. Det har vært viktig for Norge og finansieringen av velferden vår. I mai markerte vi fondets 25-års jubileum, de neste 25 årene kan imidlertid rammebetingelsene bli mer krevende. I takt med endringer i internasjonale forhold og finansmarkedene, bør vi vurdere hvordan fondet best styres og forvaltes. Eventuelle justeringer av forvaltningen må baseres på faglig grunnlag og grundige vurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fondets investeringer er spredt mellom ulike markeder, sektorer, selskaper og finansielle instrumenter over hele verden. Utviklingen internasjonalt vil derfor ha betydning for verdiutviklingen i fondet, og dermed også for grunnlaget for overføringer til statsbudsjettet.

– Vi må vurdere hvordan vi forholder oss både til det som ligger utenfor vår kontroll, som globale endringer, og hvordan vi så håndterer det vi selv kan gjøre noe med, inkludert strategi og styring av fondet. Utvalgets arbeid handler om begge disse dimensjonene. Utvalget skal ikke bare gjøre en analyse av verden rundt oss, men også mene noe om hva det kan og bør bety for SPU, sier finansministeren.

Utvalget ledes av Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI.

– Utviklingen i verdensøkonomien har i mange år vært preget av tettere økonomisk integrasjon og teknologisk utvikling. SPU har høstet godt av denne utviklingen. Fra å være en oljenasjon er Norge blitt en global investorstat. Resultatet er samtidig at globale finansmarkeder og internasjonale forhold har fått stadig større betydning for norsk velferd. Kanskje står vi nå i en overgangstid. Mandatet ber oss om å se nærmere på om hvordan utviklingen i internasjonale markeder, teknologi, styresett og internasjonal politikk kan ha betydning for SPU. Det er en stor og krevende oppgave. Men utvalgsmedlemmene har bred og rik kompetanse og vi ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier utvalgsleder Ulf Sverdrup. 

Utvalgets sammensetning:

 • Ulf Sverdrup, direktør NUPI (utvalgsleder)
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets
 • Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities
 • Helge Seland, ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg
 • Inger Stensaker, professor ved NHH
 • Olaug Svarva, styreleder i DNB og Norfund
 • Jonas Tallberg, professor ved Stockholms universitet
 • Karin Thorburn, professor ved NHH
 • Astrid Undheim, konserndirektør i Sparebank1 SMN

Sekretariatet for utvalget vil ledes av Thomas Ekeli, som var sekretær for ekspertgruppen som nylig la frem rapporten «Klimarisiko og Oljefondet».

Utvalgets oppdrag er sammensatt:

 • Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning.
 • I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene.
 • Vurdere styringen av fondet og om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling.

Utvalget har ikke som oppgave å foreslå konkrete endringer i investeringsstrategien for SPU. Retningslinjene for finanspolitikken faller også utenfor mandatet.

Mandat (PDF)

Organisasjoner mv. som har innspill til utvalgets arbeid kan sende det i form av et kort, skriftlig notat til postmottak@fin.dep.no merket «Utvalg langsiktige perspektiver for SPU» innen 15. november 2021.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022. Utvalgets utredning vil deretter bli sendt på høring.