Historisk arkiv

Nye tider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kronikk i Dagens Næringsliv

Produktivitetsveksten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste åtte årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. For å sikre arbeidsplasser og vårt fremtidige velferdsnivå, må vi tenke nytt, skriver finansminister Siv Jensen.

Produktivitetsveksten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste åtte årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. For å sikre arbeidsplasser og vårt fremtidige velferdsnivå, må vi tenke nytt.

Regjeringen oppretter derfor en Produktivitetskommisjon, som skal fremme konkrete forslag for å styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Mange europeiske land har vanskelige økonomiske tider og behovet for strukturelle reformer er tydelig. Selv om Norge med sine oljeinntekter har klart seg bedre, må også vi legge til rette for at forutsetningene for langsiktig vekst er på plass.

På lang sikt bestemmes velferdsutviklingen i Norge først og fremst av vekstevnen i fastlandsøkonomien. Vekstevnen avhenger særlig av arbeidsinnsats og produktivitetsutviklingen. Hvis vi greier å øke den årlige veksten i produktiviteten med 0,2 prosentpoeng, vil det bety mer for vår velstand i 2060 enn avkastningen fra hele Pensjonsfondet. Reformer som kan øke arbeidsinnsats og produktivitet må dermed stå sentralt.

Hvor store verdier vi klarer å produsere per arbeidstime, er viktig når vi har et lønnsnivå som er mye høyere enn nivået hos våre handelspartnere. Et høyt lønnsnivå er et gode, så lenge det motsvares av et høyt produktivitetsnivå. Dersom vi ikke utnytter arbeidskraften effektivt, vil kostnadsnivået i Norge være et problem.

Vi må være åpne for nytenkning
Fra 1970 til 2005 steg verdiskapingen per arbeidet time i fastlandsøkonomien om lag på linje med utviklingen i Tyskland og Storbritannia, og klart raskere enn i USA og Sverige. De siste årene har imidlertid veksten i produktiviteten vært svak. Selv om dette er et trekk vi også finner i en del andre land, er det bekymringsfullt for framtidig inntekts- og velstandsutvikling i Norge. Med samme produktivitetsvekst som fra 1970 til 2005, øker BNP per innbygger til over tre ganger dagens nivå fram til 2060. Hvis produktivitetsveksten i stedet blir som fra 2005 til 2012, øker derimot BNP per innbygger bare med 40 pst. fram til 2060.

Regjeringens arbeid for mer konkurranse, avregulering og en mer effektiv offentlig sektor vil stimulere til produktivitetsvekst. Men vi sitter ikke med alle svarene selv, og vil derfor søke råd hos andre. Dette er grunnen til at regjeringen nå oppretter en produktivitetskommisjon.

Kommisjonen skal ledes av professor Jørn Rattsø. Med seg på laget har han blant annet lederen for den danske produktivitetskommisjonen, professor Peter Birch Sørensen. Blant de ti medlemmene finner vi også konkurransedirektøren og økonomer fra akademia med faglig kompetanse innenfor områder som produktivitet, strukturpolitikk og offentlig økonomi, foruten medlemmer med erfaring fra ulike deler av næringslivet og offentlig forvaltning.

Produktivitetskommisjonen skal se nærmere på hvorfor utviklingen i produktiviteten har vært svak de siste årene. Fremfor alt skal produktivitetskommisjonen løpende gi råd om hvordan vi kan øke produktivitetsveksten i næringslivet og offentlig sektor. I sitt arbeid vil den trekke på erfaringer fra produktivitetskommisjoner i andre land, særlig Danmark, men også Australia og New Zealand.

Vi håper den norske kommisjonen vil bidra til debatt i det offentlige rom, slik den danske har gjort. Det er nyttig med innspill fra representanter for næringsliv, offentlig virksomhet og arbeidslivets organisasjoner.

Vi vil erstatte rødgrønn reformtørke med reformiver
Selv om norsk økonomi har klart seg bra er usikkerheten stor – blant annet om oljeprisen og om den videre utviklingen i Europa. Petroleumsressursene på norsk sokkel vil ta slutt. Dårligere tider i andre deler av verden kan innhente oss også.

Norge har store oljeinntekter. Likevel er vi helt avhengig av et næringsliv som kan konkurrere. Høy produktivitet i norsk økonomi er avgjørende for vår fremtidige velferd. Da må vi fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. På denne måten kan vi møte fremtidige utfordringer på en god måte og skape handlingsrom både for offentlige velferdsordninger og vekstfremmende skattelettelser.

For å bidra til høyere velferd i Norge i årene som kommer, vil vi lytte til rådene fra Produktivitetskommisjonen.Mange år med reformtørke har gitt for lite fornying av offentlig sektor og en kraftløs politikk for å bedre næringslivets vekstevne.

Norge som nasjon, og vi politikere, har en historisk anledning til å løfte vekstkraften i norsk økonomi. Derfor skal vi våge å reise nye spørsmål. Vi skal ikke snu opp ned på alt – men det er på tide å tenke nytt etter åtte år med rødgrønn politikk.