Historisk arkiv

Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. oktober innføres det en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Da kan pasientene sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.

- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter har rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise, til eller fra offentlig godkjent behandling. Dagens oppgjørsordning oppleves som tungvint, hvor utgiftene oftest må dokumenteres med papirkvitteringer som må sendes i posten. Pasientreiser bruker i dag mye tid og ressurser på manuell håndtering av refusjonskrav, og mottar årlig nesten 700.000 søknader, eller 23,5 tonn post, som skal behandles.

- Vi har endret regelverket og innfører en standardsats per kilometer. Satsen er lik uavhengig av hvilket transportmiddel pasienten velger å benytte. Dette forenkler og effektiviserer saksbehandlingen, og gir større grad av likebehandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringene medfører også at kravet til dokumentasjon reduseres ved at løsningen selv regner ut reiseavstanden fra pasientens hjem til behandlingssted.

Den elektroniske tjenesten ligger på helsenorge.no. Der kan pasienter se tidligere reiser, status på søknader, eller fortsette på søknader som ikke er sendt inn.

- Vi tar med dette enda et skritt i riktig retning for å bygge pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider