Historisk arkiv

Krav om testing av helsepersonell fra Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell som kommer fra Sverige skal testes når de kommer til Norge, det har Helse- og omsorgsdepartementet forskriftsfestet som et krav fra 1.juli. Departementet følger dermed opp Folkehelseinstituttets smittevernråd om dette.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

De fleste helseforetakene har allerede innført slike rutiner, men nå blir det et krav fastsatt i forskrift.

– Det er svært beklagelig at koronasmittet helsepersonell har vært i kontakt med pasienter, det skal ikke skje. Fra i dag av blir derfor helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge, sier statssekretær Inger Klippen.

Det blir gjort unntak for helsepersonell som er dagpendlere, men det stilles krav om at disse ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste.

– Den norske helsetjenesten både i kommunene og i sykehusene er svært avhengig av vikarer fra Sverige. Sverige har, som vår nærmeste nabo, lenge bidratt til at vi har kunnet opprettholde en forsvarlig helsetjeneste. Derfor er disse unntatt kravet om dobbeltesting. Helsepersonell som er dagpendlere er allerede anbefalt å regelmessig testes og bruke munnbind, sier Klippen.

Dagens krav om at arbeidsreisende som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt, er i karantene på fritiden vil fortsatt gjelde.

Det vil fortsatt være anledning å gjøre unntak fra karantenekravet for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov. Dette unntaket kan imidlertid kun benyttes i helt særskilte tilfeller.

Ordlyden i forskriftsendringen vil etterhvert bli å finne på lovdata.no, men kan foreløpig leses her (PDF)