Historisk arkiv

Regjeringen legger frem veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

– Jeg har forståelse for at noen kommuner har brukt lokale karanteneregler for å forsøke å forsinke utbruddet i sitt område og brukt den tiden til å være bedre forberedt. I veilederen forklarer vi på en tydelig måte hva smittevernloven gir kommunene adgang til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Det er tøffe dager for norsk næringsliv. Mange er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt mellom kommuner. I denne situasjonen er det viktig å skape mest mulig forutsigbare rammer for næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det iverksatt en rekke nasjonale tiltak. De nasjonale karantenereglene og andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for hele landet. En effektiv nasjonal strategi for å møte situasjonen forutsetter at nasjonale og kommunale karanteneregler virker sammen for å motvirke smittespredning, og at tiltakene avveies mot andre viktige samfunnshensyn.

En rekke kommuner har vedtatt lokale karantene- og innreiseregler med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Dette er inngripende tiltak, både for privatpersoner, arbeidstakere, næringsdrivende og offentlig sektor. Det er store forskjeller mellom tiltakene som er iverksatt i kommunene. Vi står overfor en situasjon som kan bli langvarig og kommunene gis veiledning som smittevernlovens muligheter.

– Kommunene spiller en viktig rolle i smittevernet og jeg setter stor pris på arbeidet som gjøres i alle landets kommuner. For å få best mulig effekt av tiltakene er det viktig at de kommunale smitteverntiltakene samordnes med de nasjonale slik at vi alle drar i samme retning, sier Høie.

Det er et mål for regjeringen at samfunnet kan drives mest mulig normalt innenfor et forsvarlig smittevern. Det sikrer at så mye som mulig av næringslivet holdes i gang for å bevare arbeidsplasser og verdiskaping, og sørger for at folk får tilgang på nødvendige varer og tjenester. 

– Norske bedrifter har behov for både arbeidskraft og varer for å holde hjulene i gang, for at flest mulig skal ha en jobb å gå til etter at dette er over. Samtidig er det helt avgjørende at alle kritiske samfunnsfunksjoner tas hensyn til, slik at norsk næringsliv får levert varer og tjenester til befolkningen uten hindringer. Det er særlig viktig at matvareforsyningskjeden går mest mulig uhindret, sier Nybø.

Det er en forutsetning at vedtak ikke skal vare lenger enn nødvendig, og vedtakene må justeres i forhold til epidemiens utvikling. Derfor må kommunene være beredt til å gjøre justeringer, og det må vi også gjøre nasjonalt.

I veilederen er det en gjennomgang av hvordan lokale regler om karantene og innreise bør utformes. Slik situasjonen er i dag bør det blant annet gis unntak for kritiske samfunnsfunksjoner, pendlere og for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet. Heller ikke barn som har delt bosted i ulike kommuner bør rammes av slike tiltak.

Det er også nødvendig å opprette en god dialog lokalt som involverer alle berørte parter. For eksempel bør kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion sikre like regler.

Les veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Se pressekonferansen: 
Høie og Nybø legger frem nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler