Historisk arkiv

Ekspertgruppe for luftambulansetjenesten foreslår justeringer i anbudssystemet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Utvalget foreslår i all hovedsak å videreføre dagens modell, men mener blant annet at det bør gjøres endringer for å sikre videreføring av arbeids- og lønnsvilkår.

Ekspertgruppen ble oppnevnt på bakgrunn av uroen og usikkerheten som oppstod i forbindelse med tildeling av kontrakt og operatørbytte i ambulanseflytjenesten i 2018/2019. I sitt arbeid har ekspertgruppen lagt vekt på å ivareta en tjeneste som allerede er svært god, og at det er nødvendig å lære av de erfaringene som er gjort og vurdere hva som kan forbedres. Gruppen har lagt vekt på å finne løsninger som sikrer videreføring av de ansattes arbeids- og lønnsvilkår ved framtidige operatørskifter.

- Det er avgjørende å ivareta kompetanse og sikre kontinuitet i samarbeidsforhold i luftambulansetjenesten. Det bidrar til å ivareta beredskap, flysikkerhet og befolkningens trygghet. Jeg vil takke ekspertgruppen for deres grundige arbeid, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ekspertgruppen har utredet tre ulike modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten. Alle tre modellene er mulige og kan gi en god drift av tjenesten, men ekspertgruppen mener dagens modell med forbedringer er den beste løsningen for framtiden. I sin rapport foreslår ekspertgruppen blant annet tiltak for å sikre videreføring av de ansattes arbeids- og lønnsvilkår ved framtidige operatørskifter.

- I vårt arbeid har vi lagt vekt på hvilken modell som best løser utfordringene som er identifisert. Dette blir best ivaretatt gjennom forbedringer i dagens modell, der operativ drift også i framtiden blir ivaretatt av profesjonelle luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse, sier ekspertgruppens leder, Sven Ole Fagernæs.

For å forbedre dagens modell foreslås det forbedringer i anskaffelsesprosessen og at det stilles krav i kontrakten om gradvis overføring av baser ved operatørbytte. Ekspertgruppen mener også at det ved framtidige kontrakter på nytt bør vurderes om det skal være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten, og at det bør være færre helikoptertyper enn det er i dag. Det er også forslag om tiltak for å forbedre kvalitet, kommunikasjon og informasjonsflyt.

- Med disse endringene mener vi det blir lagt til rette for å løse utfordringene med anbudsprosessene og operatørbytter. Dagens organisering vil framover gi de beste forutsetningene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, sier Fagernæs.

Ekspertgruppens mandat har vært å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:

  • Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
  • Modell med offentlig drift
  • Modell med drift av ideelle aktører

Les rapporten fra ekspertgruppen:

Les mer om ekspertgruppen og mandatet: