Historisk arkiv

Ekspertgruppe for framtidig drift av luftambulansetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig/ideell drift. Bakgrunnen er utfordringene man så ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten og hvordan dette påvirket beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge.

I mandatet for ekspertgruppen står det at de skal gjennomgå erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av luftambulansetjenesten, samt at de skal beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene.

Les ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen har fått utsatt fristen fra utgangen av 2020 til utgangen av mars 2021. Ekspertgruppen ba i juni om utsatt frist fordi to avgjørende rapporter ikke vil foreligge før utgangen av 2020. Det vil være en styrke for ekspertgruppa å kunne bygge sine vurderinger på innholdet i disse rapportene:

  • De regionale helseforetakenes evaluering av prosessen for anskaffelse ambulansefly.
  • Statens helsetilsyns tilsyn om befolkningen får forsvarlige luftambulansetjenester, med utgangspunkt i problemene med flytjenesten i nord.

Ekspertgruppen består av følgende medlemmer: 

  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck, Seksjonsleder (Helse Nord RHF). 
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset i Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF). 
  • Andreas Hansen (Oslo universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)

Ekspertgruppen avleverte sin rapport til helse- og omsorgsministeren mandag 22. mars 2021: