Historisk arkiv

Prøver ut pasientens legemiddelliste i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste. Listen er en oversikt over legemidlene som pasienten skal ta, og for første gang får både fastleger og leger i sykehus tilgang til den samme oversikten i sanntid.

Pasient og lege ser på liste over legemidler
Eva Skadal (75) fra Bergen har en tre siders liste med legemidler hun trenger. Hun og fastlege Regin Hjertholm gleder seg til utprøvingen av pasientens legemiddelliste. Da får både pasient, fastlege og sykehuslege tilgang til den samme legemiddeloversikten samtidig. Det vil være et løft for kvaliteten på behandlingen og for pasientsikkerheten. Foto: Ingrid Færøyvik, Haraldsplass Diakonale Sykehus

- Dette sikrer kvaliteten på behandling med legemidler, og er et stort løft for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter hvert som utprøvingsprosjektet kommer i gang, skal også helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten få tilgang til den samme listen. Pasientene får tilgang til oversikten på helsenorge.no.

Leger oppdaterer samme oversikt

Helsepersonell bruker mye tid på å finne fram til hvilke legemidler pasientene faktisk bruker. Det er flere ulike kilder til informasjon, både eget journalsystem, e-resept, kjernejournal og annet helsepersonell. I tillegg til pasienten selv. Det å samle inn legemiddelopplysninger fra flere ulike kilder på denne måten er forbundet med risiko for feil og unøyaktigheter.

- Nå skal fastlegene og legene på sykehusene oppdatere den samme legemiddellisten. Det betyr at helsepersonell får bedre mulighet for å samhandle om legemiddelbehandlingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han er glad for at utprøvingsprosjektet kommer i gang i løpet av høsten. I første omgang handler det om en kombinasjon av tekniske endringer i pasientjournalsystemene, og at legene som deltar i prosjektet tar i bruk nye arbeidsprosesser. Etter hvert vil også en ny teknisk løsning bidra til at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer. Alt helsepersonell som har behov for kunnskap om hvilke legemidler en pasient skal bruke, vil på sikt få tilgang til pasientens legemiddelliste.

Stegvis innføring nasjonalt

Målet med utprøvingen i Bergen er å få viktig informasjon om hvordan pasientens legemiddelliste forbedrer arbeidsprosessene og kvaliteten i behandlingen.  Prosjektet skal samle erfaringer og læring før pasientens legemiddelliste innføres stegvis i flere geografiske områder.

Det er Direktoratet for e-helse i samarbeid med Norsk Helsenett, Helse Vest RHF, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, en rekke fastleger i Bergen, Bergen kommune, og fem leverandører av pasientjournalsystemer som samarbeider for å gjøre utprøvingsprosjektet klart til oppstart. Endelig dato settes når både helsetjenesten og leverandørene er klare for å endre systemer og arbeidsprosesser samtidig.

Fakta om pasientens legemiddelliste:

  • Pasientens legemiddelliste er en felles oversikt over de legemidler pasienten skal bruke. Gjennom pasientens legemiddelliste kan helsepersonell som behandler pasienten dele legemiddelopplysninger. Dette gjelder f.eks. legekontor, sykehus, legevakter, sykehjem, og hjemmesykepleie.
  • I praksis betyr dette at leger skal oppdatere den samme legemiddellisten og at helsepersonell får bedre mulighet for å samhandle om legemiddelbehandlingen
  • Når opplysninger om pasientens faktiske legemiddelbruk blir lettere tilgjengelig på tvers av helsetjenesten reduseres sannsynligheten for legemiddelfeil
  • Pasientene får innsyn i sin legemiddelliste på helsenorge.no
  • Pasientens legemiddelliste realiseres gradvis gjennom flere tiltak. Noen er allerede i gang, som tiltak knyttet til kvalitet i e-resept, utprøving og innføring av elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten. Den tekniske løsningen som kalles sentral forskrivningsmodul, som er under arbeid, vil legge til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom helsepersonell med tjenstlig behov for tilgang til pasientens legemiddelliste.
  • Legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse har ansvaret for å få på plass pasientens legemiddelliste, men arbeidet gjøres i samarbeid med mange aktører i helsetjenesten som Norsk Helsenett, de regionale helseforetakene Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, KS, Bodø kommune, Oslo kommune, Trondheim kommune, Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Apotekforeningen og Norge Farmaceutiske Forening - som alle sitter i programstyret for legemiddelprogrammet.