Historisk arkiv

Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013.

– Regjeringen legger i dag frem et budsjett som spiller på lag med pasientene. Vi styrker sykehusenes økonomi for å redusere ventetidene, og øker kvaliteten på behandlingen ytterligere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Redusere ventetidene

Budsjettet legger til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,6 prosent.

Dette er 0,3 prosentenheter høyere enn i budsjettforslaget fra regjeringen Stoltenberg, og er den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten for sykehusene noen sinne.

– Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Men mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling, også der det er ledig kapasitet hos private aktører. Derfor vil vi gjøre mer bruk av private der det kan bidra til å redusere ventetidene, sier Høie.

I oppdragsdokumentene for 2014 vil det bli stilt krav om at de regionale helseforetakene i større grad gjør bruk av private aktører. Kapasitet som kan realiseres innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk skal raskt utnyttes. De private skal sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser.

Økt satsing på rus, psykisk helse og rehabilitering

Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 300 millioner fordeler seg med 255 millioner i økt kjøp fra private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering. 45 millioner kroner går til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter, eller med inntil 10 prosent.

Det foreslås å øke ISF-satsen fra 40 til 50 prosent i 2014. Gjennom Innsatstyrt finansiering (ISF) gjøres deler av budsjettet til de regionale helseforetakene avhengig av hvor mange, og hva slags pasienter som får behandling. Kommunal medfinansiering videreføres med 20 prosent.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter