Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2014

Solberg-regjeringens endringer til budsjettet 2014 - Tilleggsproposisjon nr. 1.

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

For Helse- og omsorgsdepartementet foreslås det blant annet:

 • Øremerking av midler til kommunale rustiltak
 • Økningen på 200 plasser skal også innebære økning i langtidsplasser
 • 255 millioner til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helse og rehabilitering
 • Reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen
 • Økt bevilgning til Fontenehusene
 • 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014
 • 2 millioner av kompetansemidlene til lindrende behandling og omsorg for barn og ungdom
 • Øke statens gjennomsnittlige andel av kostnadene til heldøgns omsorgsplasser fra dagens 35 prosent til 50 prosent
 • Styrke stønad til tannbehandling med 40 millioner kroner utover det den avgåtte regjeringen foreslo
 • Å legge til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,6 prosent
 • 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene
 • Stille krav om at de regionale helseforetakene i større grad gjør bruk av private aktører
 • Styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013
 • 255 millioner kroner til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering
 • 45 millioner kroner til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter

Pressemeldinger:

 

Statsbudsjettet for 2014 - Stoltenberg IIs forslag til statsbudsjettet for 2014