Historisk arkiv

Styrker tilbudet til rusavhengige i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil styrke tilbudet til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak, og reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen.

- Vi vil løfte dem som sitter nederst ved bordet i helsetjenesten. Derfor styrker vi innsatsen for rusavhengige og personer med psykiske lidelser i vårt forslag til statsbudsjett for neste år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har i tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslått å styrke innsatsen på rus og psykisk helse på følgende områder:

  • Øremerking av midler til kommunale rustiltak
  • Økningen på 200 plasser skal også innebære økning i langtidsplasser
  • 255 millioner til økt kjøp fra private innen rus, psykisk helse og rehabilitering
  • Reversere foreslått kutt til ordningen psykisk helse i skolen
  • Økt bevilgning til Fontenehusene

Øremerkede midler til kommunene

Regjeringen vil øremerke 343 millioner kroner til kommunale rustiltak. Det innebærer en reversering av innlemmingen av tilskudd til kommunalt rusarbeid i kommunerammen, som lå til grunn i 2013. Tilskuddet skal bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet, med utgangspunkt i tiltakene i regjeringserklæringen.

- Det er fortsatt behov for øremerkede tilskudd på rusfeltet. Øremerkede midler vil gjøre det mulig å bygge opp bedre tjenester i kommunene, som flere mottakssentre i de store byene, et bedre ettervern etter avrusning og behandling og mer sømløse overganger fra avrusning til rehabilitering, sier Høie.

200 nye behandlingsplasser

Regjeringen vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. I forrige regjerings forslag, var det lagt opp til en økning på om lag 200 behandlingsplasser i 2014. Regjeringen viderefører forslaget, men utvider tiltaksprofilen slik at også langtidsplasser for rusavhengige omfattes. Økningen skal skje gjennom kjøp fra ideelle virksomheter.

- Vi vil sørge for at alle gode krefter tas i bruk, og at ideelle i større grad sikres mer langsiktige avtaler, sier Høie.

Regjeringen vil også gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helse hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk.

Reverserer kutt til psykisk helse i skolen

Den forrige regjeringen ville kutte ordningen psykisk helse i skolen. Den nye regjeringen reverserer dette kuttet og bevilger 17, 6 millioner kroner til dette.

- Vi må begynne tidlig hvis vi skal lykkes med å forebygge psykiske lidelser. Vi må derfor styrke – ikke svekke – det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Psykisk helse i skolen er en ordning som allerede har nådd mange barn og unge, og hvor det også i år skjer viktig utviklingsarbeid, sier Høie.

Ordningen Psykisk helse i skolen er en tilskuddsordning hvor organisasjoner kan få støtte til programmer som retter seg inn mot å øke elever og læreres kunnskap og forståelse for psykisk helse.

Øker støtten til Fontenehusene

Regjeringen foreslår å styrke det viktige arbeidet som fontenehusene i Norge gjør med tre millioner kroner.

- Å gi fontenehusene mulighet til å videreutvikle sitt arbeid, er et viktig bidrag for å hjelpe mennesker med psykisk sykdom tilbake i jobb, sier Høie.

Fontenehusene er profesjonelle selvhjelpsprogram som driftes av personer som selv er i rehabilitering etter psykisk sykdom.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter