Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen satser på å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene, for at vi fremover skal kunne gi et bedre tilbud enn i dag.

- Det er bra at vi blir flere eldre og at eldre lever flere friske år. Regjeringen vil tilrettelegge for at eldre kan leve aktive liv. Men det må også være gode omsorgstjenester og sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å bedre kvaliteten, kompetansen og valgfriheten i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen i 2015 følgende styrkinger i budsjettet:

  • 199 millioner kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Midlene dekker første års utbetaling av innvilgede tilskudd til utskifting, oppgradering og bygging av 2500 heldøgns omsorgsplasser.
  • 62 millioner kroner til 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015. I tilegg er arbeidet med Demensplan 2020 i gang. Pasienter og pårørende skal delta aktivt i arbeidet med planen.
  • 20 millioner kroner til forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det vil bli lagt opp til et særskilt inntektspåslag for de kommuner som får delta i forsøket.
  • 30 millioner kroner til å utvikle et samlet helseregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette vil gi mer kunnskap og åpenhet om kvaliteten på omsorgstjenestene.
  • 300 millioner kroner til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.
  • 12,5 millioner kroner til avansert videreutdanning på masternivå for sykepleiere for å øke kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

– For å sikre en faglig sterk omsorgstjeneste legges det opp til en plan for kompetanseheving gjennom Kompetanseløftet 2020. Planen skal inneholde nasjonale strategier for blant annet utdanning, rekruttering og forskning, sier Høie.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter