Historisk arkiv

Skal forebygge selvmord og selvskading bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig tar over 500 mennesker livet sitt i Norge, og langt flere skader seg selv. Mange av disse er ungdommer. I dag lanserer helse- og omsorgsminister Bent Høie ny Handlingsplan for å forebygge selvmord og selvskading.

– Altfor mange mennesker mister livet som følge av selvmord, og enda flere skader seg selv. Vi må forebygge bedre og gjøre mer for å hjelpe de som sliter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag lanserer Høie ny Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017. Det overordnede målet er å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading. Forrige handlingsplan ble avsluttet i 2002.

– Det er på høy tid at vi får på plass en ny handlingsplan og økt oppmerksomhet om selvmord og selvskading. Bak de høye tallene gjemmer det seg mye smerte, fortvilelse, følelse av håpløshet og sorg. Selvmord og selvskading har store konsekvenser for enkeltmennesker, pårørende og samfunnet, sier Høie.

Det er mange som sliter som ikke søker hjelp for problemene sine og selvmordsfare kan være vanskelig å oppdage. Derfor inneholder handlingsplanen tiltak som er befolkningsrettet, mot spesifikke risikogrupper, mot hjelpeapparatet og mot pårørende. Målet er at flere skal oppsøke hjelpeapparatet, at helsepersonell får økt kompetanse til å oppdage personer som sliter og at pårørende får bedre hjelp og oppfølging.

­­Det er fem områder som blir trukket frem som særlig viktige å satse på fremover.

Helsetjenesten må prioritere forebygging og sette i gang tiltak så tidlig som mulig. En særlig innsats må gjøres for risikogrupper og en må sikre et tilgjengelig og kompetent tjenesteapparat. Kunnskapsbaserte strategier og tiltak må gjennomføres og etterlatte og pårørende skal få bedre hjelp.

Helsedirektoratet har utarbeidet handlingsplanen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Planen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, praksisfeltet, kompetansemiljøer og andre direktorater.

Les handlingsplanen for forebygging mot selvmord og selvskading

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter