Historisk arkiv

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tapte liv er et stort samfunnsproblem og en stor smerte for de etterlatte. Hvert år dør i overkant av 500 mennesker av selvmord i Norge, 70 prosent av disse er menn. Selvmordsforsøk og selvskading er mer vanlig blant kvinner. Vi regner med at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv (1). Tallene for selvskading, med liten eller ingen intensjon om å dø, er mer usikre, men sannsynligvis høyere enn omfanget av selvmordsforsøk.

Dette tegner et alvorlig samfunnsbilde. Det er behov for å styrke det selvmordsforebyggende arbeidet. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, i samarbeid med brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, praksisfeltet, kompetansemiljøer og andre direktorater, utarbeidet en ny handlingsplan for å forebygge selvmord og selvskading i perioden 2014–2017.

Det overordnede målet med handlingsplanen er å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. Målet skal nås gjennom følgende fem resultatmål: God psykisk helse og mestring i befolkningen, redusert forekomst av selvmord og selvskading i risikogrupper, god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte, et kunnskapsbasert tjenesteapparat og kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Planen initierer nye tiltak og viderefører og videreutvikler pågående arbeid. Det er viktig å se synergieffektene av iverksatte tiltak. Gjennom 29 nye tiltak målrettes innsatsen for å forebygge selvmord og selvskading og styrke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen i tjenesteapparatet.

Gjennomføring av planens ulike tiltak forutsetter at det avsettes midler i de årlige budsjettene. Planen kan utvides med nye tiltak i planperioden, i tråd med føringer i statsbudsjettet og Helse- og omsorgsdepartementets årlige tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

Vi takker for mange og gode innspill i utarbeidelsen av handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017. En spesiell takk til Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging, som på oppdrag av Helsedirektoratet ledet arbeidet med å lage et utkast til handlingsplan. Utkastet er ferdigstilt av Helsedirektoratet, som står ansvarlig for sluttproduktet.

Les handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017 (pdf - 2 Mb)