Historisk arkiv

God psykisk helse handler om å mestre hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram sin strategi for god psykisk helse (2017–2022). Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

– Dette er den første strategien noen sinne som spenner over hele psykisk helsefeltet, fra folkehelse til behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldre; barn, unge, voksne og eldre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie presenterer regjeringens strategi for psykisk helse.
God psykisk helse handler om å mestre hele livet. Helse-og omsorgsminister Bent Høie legger fram strategi for god psykisk helse, med Ketil Kjenseth (V), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Olaug Bollestad (KrF) fra samarbeidspartiene. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Ansvar for alle sektorer

Alle sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren. Sju departementer står bak strategien.

– Helsesektoren spiller en viktig rolle, men mange av virkemidlene ligger i andre sektorer. Derfor vil regjeringen arbeide for at psykisk helse skal forankres bedre i alle sektorer som har ansvar for virkemidlene, sier Høie.

Han legger vekt på at god psykisk helse handler om å mestre hele livet, det handler om tilhørighet og inkludering i samfunnet.

– Grunnlaget legges i lokalmiljøet: i hjemmet, i barnehagen, i skolen og på arbeidsplassen. Ikke minst er nærmiljøet og lokalsamfunnet viktig for psykisk helse og mestring blant eldre, sier Bent Høie.  

Psykisk helse i folkehelsearbeidet

Et hovedmål i strategien er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Regjeringen peker på at godt folkehelsearbeid gir store muligheter for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i hele befolkningen; barn og unge, voksne og eldre. Livsstil og psykisk helse skal ses i sammenheng.

– De levevanene som er positive for fysisk helse, er også positive for den psykiske helsen. Vi har vært for lite opptatt av å synliggjøre at helsevennlige valg også virker på den psykiske helsen, sier Bent Høie. – Derfor skal psykisk helse være en del av alt arbeidet vi gjør for å bedre fysisk aktivitet og kosthold, og for å redusere bruk av alkohol og tobakk.

Først og fremst barn og unge

Strategien omfatter alle aldre, men barn og unge har fått spesiell oppmerksomhet. Mange barn og unge sliter med psykiske helseutfordringer i ulik grad, og hvert femte barn eller unge har så betydelige plager at det går utover daglig fungering.

– Dette er urovekkende tendens som vi må snu. Derfor skal strategien følges opp av en opptrappingsplan for barn og unge, og de skal selvsagt delta i arbeidet med å lage en slik plan, sier Bent Høie. Opptrappingsplanen skal dekke helsefremmende og forebyggende tiltak og behandlings- og oppfølgingstilbudet til barn og unge.

Regjeringens fem hovedmål for strategien:

  • Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
  • Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
  • Pasientens helse- og omsorgstjenester
  • Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
  • Fremme god psykisk helse hos barn og unge

Sju departementer står bak strategien: Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet.

Les strategien "Mestre hele livet"