Historisk arkiv

Ny Nasjonal diabetesplan – økt mestring, mer forebygging og bedre behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Diabetes er en av de vanligste folkesykdommene. Omtrent 245 000 personer lever med diabetes i Norge. En ny Nasjonal diabetesplan skal bidra til økt mestring, mer forebygging og et bedre helsetilbud.

- En like viktig oppgave for helsetjenesten som forebygging og behandling, er å hjelpe personer med sykdom å mestre livet. Ny Nasjonal diabetesplan handler om dette. Mange lever med diabetes hele eller store deler av livet, og da er det viktigste å kunne leve et godt liv med sykdommen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Handlingsplanen skal også bidra til å øke kunnskapen og kompetansen om diabetes i helse- og omsorgstjenesten. Et særlig satsningsområdet er barn og unge. Hvert år får over 300 barn under 15 år diabetes, og totalt har flere enn 2 500 barn under 15 år type 1-diabetes.

- Ungdomstiden er ekstra tøff for dem med diabetes. I tenårene trenger kroppen mest insulin, men det er akkurat i denne perioden ungdommer med diabetes blir overført fra barneavdelingen til voksenavdelingen på sykehuset, der oppfølgingen blir mindre og foreldrene involveres i mindre grad. Det kan føre til dårligere kontroll med blodsukker og større helsevansker for ungdommene. Nasjonal diabetesplan inneholder derfor flere tiltak for å gi barn og unge et bedre tilbud og tettere oppfølging, sier Bent Høie.    

Helsedirektoratet får blant annet i oppdrag og utvikle to veiledningsprogrammer. Det ene programmet er rettet mot helsepersonell i barneavdelingene. Målet er å sikre at ungdommene får bedre alderstilpasset oppfølging som tar høyde for de særskilte utfordringene unge med diabetes har. Det andre programmet er rettet mot foreldrene og skal gjøre dem tryggere i sin rolle slik at de kan være en god støtte og hjelp for ungdommene.  

Andre sentrale tiltak i planen:

  • Helsedirektoratet skal utrede øyehelseprogram for å avdekke øyesykdom tidligere
  • Øke kompetansen i primærhelsetjenesten gjennom spesialisering i allmennmedisin og klinisk kompetanse hos sykepleiere
  • Ta i bruk oppdaterte retningslinjer om diabetes og svangerskapsdiabetes. Det skal gi bedre diagnostisering og behandling  
  • Utvikle veiviser for bedre egenbehandling
  • Øke rapporteringer til Norsk diabetesregister for voksne og integrere diabetesskjema i elektronisk pasientjournal ved legekontor. Det skal gi økt kunnskap om risikofaktorer og behandling av diabetes.

Les Nasjonal diebetesplan 2017-2021 (pdf)