Historisk arkiv

Raskere vurdering av nye legemidler ved alvorlig sykdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber aktørene i Nye metoder prioritere arbeidet med kortere saksbehandlingstider og nye behandlingsmetoder og legemidler ved alvorlig livsforkortende sykdommer.

De regionale helseforetakene forvalter og utvikler systemet for Nye metoder, som avgjør hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler som skal innføres ved sykehusene.
De regionale helseforetakene forvalter og utvikler systemet for Nye metoder, som avgjør hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler som skal innføres ved sykehusene. Foto: Colourbox

Helse- og omsorgsministeren ber aktørene i Nye metoder prioritere fire utviklingsområder.

1. Kortest mulig saksbehandlingstid

Aktørene i Nye metoder jobber med å finne mer effektive løsninger for kortere saksbehandlingstider, blant annet gjennom tidligere oppfølging av leverandørene og videreføre arbeidet med et hurtigspor for kopipreparater, såkalte "me-too"-legemidler.

2. Tidlig igangsettelse av metodevurderinger

Aktørene i Nye metoder har innført et automatisert system for metodevurderinger av legemidler. Dette er en betydelig forbedring og utvikling enn det tidligere systemet.

Bent Høie ber aktørene prioritere tidlig igangsetting av metodevurderinger.

3. Prioritere nye metoder ved livstruende og alvorlige diagnoser

Det er viktig å legge enda bedre til rette for prioritering av metodevurderinger for nye metoder og legemidler ved behandling av pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom. Dette må skje i samråd med aktørene i Nye metoder og sykehusenes fageksperter.

4. Unntaksordningen må bli klarere

Dagens unntaksordning gjelder for enkeltpasienter eller pasientgrupper slik at de kan få tilgang til nye legemidler som har fått markedsføringstillatelse i EU/Norge, men som er under metodevurdering i det norske systemet. Bent Høie ber Nye metoder sikre at unntakene blir kjent og praktiseres likt i hele landet.

Legemiddelindustrien har foreslått en mellomfinansiering av legemidler fra markedsføringstillatelse er gitt og fram til endelig beslutning i systemet for Nye metoder. Modellen er avvist av Stortinget fordi den svekker myndighetenes forhandlingsposisjon ovenfor legemiddelindustrien.

Det finnes det allerede ordninger som kan benyttes for å gjøre legemidler uten markedsføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter, såkalt Compassionate Use-program.

De regionale helseforetakene utvikler nå felles retningslinjer for disse ordningene for å sikre mer likeverdig tilgang. Helse- og omsorgsministeren ber de vurdere om det er mulig å etablere enhetlige avtaler med legemiddelindustrien i dette arbeidet.